در پرسشنامه يا ابزار سنجش امکان وجود هر دو نوع سؤال باز و بسته وجود دارد.

استخراج داده‌ها به شيوهٔ ماشينى در سؤالات باز

براى استخراج سؤال‌هاى باز همانند روش دستي، بايد ابتدا فهرستى از پاسخ‌هاى داده شده به هر سؤال را تهيه کرد. سپس بايد هر کدام از پاسخ‌ها در حکم گزينه تلقى و کُدگذارى شود؛ بدين‌ترتيب، تابلوى راهنماى کُدگذارى فراهم مى‌شود. آنگاه محقق يا کُدگذار براساس کد راهنماى هر گزينه که در تابلو مشخص شده، به پاسخ‌هاى مربوط به هر پرسشنامه کُد مربوط را اختصاص مى‌دهد و در ستون حاشيه که اختصاص به کُد پاسخ‌ها دارد، در مقابل سؤال باز و بر روى طشتک مربوط به آن کُد گزينه را قرار مى‌دهد؛ بدين‌ترتيب، کُدگذارى سؤال باز با ساير سؤال‌هاى بسته پرسشنامه هماهنگ مى‌شود.

استخراج داده‌ها به شيوۀ ماشينى در سؤالات بسته

براى استخراج سؤالات بسته ابتدا بايد سؤالات کُدگذارى شود. اگر کُدگذارى قبل از طراحى پرسشنامه و ابزار گردآورى اطلاعات انجام شده باشد، محقق يا کُدگذار صرفاً به کُدگذارى پاسخ‌ها خواهد پرداخت. ولى اگر کُدگذارى گزينه‌ها قبلاً انجام نشده باشد، ابتدا بايد گزينه‌ها و صفحات و ساير اقلام مورد نياز کُدگذارى شود و سپس نسبت به کُدگذارى پاسخ‌ها اقدام گردد.