- از ياري، همکارى و راهنمائى مدير مدرسه حداکثر بهره را گيرد و با معلمان، دبيران راهنما، مشاوران مدرسه به تبادل‌نظر بپردازد و از ارشاد و راهنمائى آنان به‌موقع استفاده کند.


- با خانوادهٔ دانش‌آموزان در تماس است و آنان را در جريان ويژگى‌ها و چگونگى وضع تحصيلى فرزندان خود قرار دهد و به پيشنهادهاى منطقى آنان توجه کند.


- در کلاس درس با طرح سؤالات ارزنده و جالب خود، دقت شاگردان را برانگيزد و آنان را به اظهارنظر در جواب‌هاى داده شده تشويق کند.


- دانش‌آموزان در کلاس او فعّال هستند و نقش‌هاى متعددى را برعهده دارند.


- به دوره کردن دروس گذشته اهتمام ورزد و در رفع موارد مبهم بکوشد.


- دانش‌آموزان را به يافتن راه‌حل‌هاى تازه غير از آنچه خود مى‌گويد تشويق کند و به ابتکار و خلاقيت آنان ارزش گذارد.


- اسير کتاب‌هاى درسى نباشد، بلکه کتاب درسى را موافق طرح درسى خود به‌کار گيرد.


- باانصاف است و تبعيض روا ندارد.


- بدون تأخير در کلاس حاضر شود و کلاس را زودتر از موقع تعطيل نکند.


- به درست گفتن و درس نوشتن و درست راه رفتن و درست نشستن شاگردان توجه دارد و سعى کند تا به مهارت آنان در تندنويسي، تندخوانى و صامت‌خوانى کمک کند.


- به کار معلمى علاقه‌مند است و سعى دارد دانش‌آموزان را به پذيرش اين نقش در آينده به تناسب استعداد ترغيب کند.


- سعى دارد در تدريس همواره از روش خاص و واحدى استفاده نکند، بلکه روش‌هاى مختلف تدريس را به‌خوبى بشناسد و به تناسب موقعيت از آنها استفاده کند.


- به الگو بودن شخصيت معلم معتقد است؛ از اين‌رو سعى کند از همه نظر براى شاگردان الگوى مناسبى باشد.


- در به‌کارگيرى و استفاده از انواع مواد آموزشى و کمک آموزشى و وسايل کارگاهى و آزمايشگاهى مهارت دارد.


- بين دانش‌آموزان رقابت سالم برقرار کند.


- در برقرارى انضباط آزادانه در کلاس معتقد است و رفتارى جدى دارد؛ از اين‌رو ضمن کنترل کلاس به دانش‌آموزان در طرح سؤال، اظهارنظر و غيره آزادى دهد و مقررات خشک و افراطى را از کلاس دور کند.


- با اجراء فعاليت‌هاى گروهى و مشارکت شاگردان در امور آموزشى و پرورشى و ادارهٔ کلاس، احساس همکارى و روحيهٔ تعاون را در آنان تقويت کند و بدين وسيله به رشد اجتماعى دانش‌آموزان کمک کند.


دبيران دورهٔ متوسطه از طرق مختلفى تربيت و تأمين مى‌شوند؛(در سال تحصيلى ۱۳۷۸-۱۳۷۷، تعداد کل شاغلان دورهٔ متوسطه و دورهٔ پيش‌دانشگاهى ۲۲۰۸۳ نفر بوده‌اند که ۸۲/۷۱ درصد آنا ن داراى مدرک ليسانس و بالاتر بوده‌اند. ۷۹/۴۳ درصد کارکنان اين دوره را زنان تشکيل مى‌داده‌اند.)از جمله:


- تحصيل در دانشگاه‌هاى تربيت‌معلم و استفاده از قانو‌ن‌هاى تربيت‌معلم.


- تحصيل در دانشکد‌ه‌هاى روانشناسى و علوم‌تربيتى دانشگاه‌هاى کشور.


- تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامى و دانشگاه‌هاى ديگر کشور.


- تحصيل در مراکز عالى ضمن خدمت فرهنگيان.


- گذراندن دوره آموزش قبل از خدمت براى دارندگان مدارک تحصيلى ليسانس و بالاتر رشته‌هاى مختلف تحصيلى.