برداشتى است منطقى و علمى براى حل مسائل آموزشى که مشتمل است بر تعيين هدف‌ها و منابع، بررسى شقوق مختلف عمل و انتخاب عاقلانه بين آنها تصميم‌گيرى در مورد هدف‌هاى مشخص در محدوده زمانى معين و بالاخره ساز کردن بهترين تدابير و وسايل براى تحقق بخشيدن منظم به تصميمات مزبور.