دبيران اين دوره علاوه بر مهارت‌هاى انساني، ادراکى و فنى بايد با خصوصيات دانش‌آموزان دورهٔ متوسطه و فرآيند رشد ابعاد وجود آنان آشنا باشند و سعى کنند، وظايف خود را در دبير ستان بشناسند و به‌خوبى انجام دهند و به ويژگى‌هاى شخصيتى و حرفه‌اى يک معلم خوب، ماهر و موفق به‌شرح ذيل توجه کنند:(سيماى معلم؛ ص ۷۳ به نقل از نوشته دکتر صديقي، کتاب‌هاى روش تدريس، نظرخواهى از دانش‌آموزان )


- در شناخت خويش از جنبه‌هاى جسماني، عاطفي، عقلاني، اجتماعى و اخلاقى و نيازها و مشکلات خود توانائى دارد.


- به خودسنجى و ارزشيابى از خود اهميت دهد؛ از اين‌رو همواره فهرستى از خصوصيات و رفتار معلمان موفق تهيه کرده و خصايص خود را با آن بسنجد و به ارزيابى مستمر خويش بپردازد.


- هر چه مى‌گويد، خود عمل کند.


- دانش‌آموزان او را دوست دارند و او دانش‌آموزان را دوست دارد.


- در شناخت جنبه‌هاى جسماني، اخلاقي، اجتماعي، عاطفى و عقلانى دانش‌آموزان توانائى دارد.


- اصول حاکم بر يادگيرى را مى‌شناسد و سعى دارد از آنها در تدريس و تربيت استفاده کند.


- يک يک دانش‌آموزان را بشناسد و در کلاس و فضاى مدرسه، به‌نام، هر دانش‌آموز را صدا کند.


- دانش‌آموزان تُن صداى او را در کلاس دوست داشته باشند. صداى او گرم و کلمات وى نرم و پربار از محبت باشد.


- مبتکر و خلاق است و در کلاس درس و طرح‌هاى او، نو‌آورى وجود دارد.


- به هنگام درس دادن نه بسيار بلند حرف بزند و نه آهسته، بلکه به تناسب، صحبت کند. فرياد نمى‌کشد و غيره.


- سعى دارد موافق نيازهاى دانش‌آموزان درس دهد.


- از استعدادهاى سرشار خود در تدريس، فن معلمى و زندگى استفاده کند.


- نه تنها نبايد بر رشد عقلانى و پيشرفت تحصيلى شاگردان تکيه کند، بلکه بر رشدى همه‌جانبه پاى‌بند است.


- تجربيات و اندوخته‌هاى خود را به رشته تحرير درآورد و سعى دارد به نحو مقتضى آنها را در اختيار معلمان ديگر قرار دهد.


- در يک دفتر يادداشت نمره، حضور و غياب دانش‌آموزان و آنچه دربارهٔ سلامتى و رفتار آنان ديده است، در آن بنويسد.


- با روش‌هاى اداره کلاس آشنائى دارد و از نظر مديريت کلاس و کلا‌س‌دارى مهارت لازم دارد.


- مطالب درسى را صميمانه و با علاقه بيان کند و مطالب مهم را خاطرنشان کند و در بيان مطالب درسى در کلاس مهارت دارد.


- تمرين‌هاى داده شده به دانش‌آموزان و تکاليف آنان را تصحيح کند. با دقت موارد اشتباه را خوانا بنويسد و در اجراء نکات ياد‌آورى شده توسط شاگردان اصرار ورزد.


- در گروه‌هاى آموزشى و شوراهاى مدرسه فعالانه شرکت کند و به ارائه نظرات و ديدگاه‌هاى خود در مسائل آموزشى و پرورشى بپردازد.


- او در مجسم کردن مطالب به‌وسيله نمودارها و تصاوير و بهره‌گيرى از روش نمايشى و استفاده از مثال، سفر، خاطره براى تفهيم مباحث مختلف مهارت دارد.


- او در برخورد با دانش‌آموزان و همکاران باادب است و سعى دارد ارتباطى حسنه و روابطى دوستانه توأم با احترام داشته باشد.


- راه صحيح مطالعه و روش استفاده از کتاب و نحوه يادداشت‌بردارى را به شاگردان خود ياد دهد.


- از اداى کلمات زشت بپرهيزد و سعى دارد عصبانى نشود.


- شاگردان را تنبيه بدنى و تهديد نکند و از تحقير و خفيف کردن آنان مقابل ديگران خوددارى کند.


- از روش‌هاى مناسب تشويق و تنبيه استفاده کند و علت استفاده از هر يک را براى شاگردان روشن کند.