مدارک اندکى از سده دوازدهم درباره پوشاک ايرانيان در دسترس است. با توجه به تصاوير چندى که از نادرشاه در دست است مى‌توان تا حدى به چگونگى پوشاک مردم ايران در اين دوره پى برد.


در تصويرى از نادرشاه، شاه قبائى پوشيده که يقه‌ آن گرد است و لبه‌هاى آن بر روى هم آمده است، و در دو طرف سينه، زيورهائى از يراق‌ها به‌صورت موازى و افقى دارد که از زير يقه تا کمر ادامه يافته است. و بر آستين آن نيز بازوبندى ديده مى‌شود.


در تصويرى ديگر دور کلاه استوانه‌اى نادر که بالاى آن به چهار سه گوشه منتهى است، دستارى بسته است که دنباله آن بالا رفته است. پيراهن زير او با حاشيه و سجاف و با يقهٔ گرد نشان داده شده و روى آن قبائى با طرح لوزى پوشيده که گوئى طبق معمول دوره صفويه پنبه‌دوزى شده است.