کشور آفريقاى‌جنوبى عليرغم بهره‌مندى از زيرساخت‌هاى مناسب در بخش‌هاى صنعت، معدن و کشاورزي، از زمينه‌هاى متنوعى براى مبادلات تجارى با کشورهاى ديگر، به‌دليل حاکميت رژيم آپارتايد و تحريم‌هاى بين‌المللى مانع از بکارگيرى همه استعدادهاى بالقوه اين کشور در زمينه تجارت خارجى گرديده بود. اين موضوع خصوصاً طى دوره ۱۹۹۲-۱۹۸۹ (سال‌هاى آخر حاکميت رژيم آپارتايد) به اوج خود رسيده بود. با برگزارى انتخابات مردمى و حاکميت دولت ملى در اين کشور، موانع اصلى فراروى تجارت خارجى اين کشور مرتفع گرديدە، و اين کشور قادر گرديده با کليه کشورهاى جهان روابط تجارى برقرار سازد.

جدول تجارت خارجى افريقاى جنوبى ۹۲-۱۹۹۱ (ميليون راند)

شرح واردات صادرات
۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
دام زنده و فرآورده‌هاى دامى ۲۷۱ ۴۴۳ ۶۹۱ ۷۷۸
سبزيجات ۱،۱۴۴ ۲،۵۷۰ ۱،۹۱۰ ۲،۲۹۱
روغن حيوانى و گياهى ۲۶۹ ۴۶۹ ۱۵۳ ۱۵۱
فرآورده‌هاى غذايي، تنباکو ۱،۰۱۸ ۱،۱۳۸ ۲،۰۵۷ ۱،۸۵۷
محصولات معدنى ۵۷۴ ۵۷۴ ۷،۲۸۲ ۷،۰۸۳
رزين‌ها، پلاستيک، لاستيک ۲،۱۵۱ ۲،۲۵۰ ۵۸۲ ۷۴۴
مواد شيميايي ۵،۳۹۹ ۵،۷۸۹ ۲،۳۰۴ ۳،۲۲۱
چرم، پوست ۲۵۰ ۲۶۲ ۳۸۴ ۴۲۱
چوب ۳۸۱ ۴۱۰ ۳۴۲ ۳۸۰
کاغذ ۱،۳۵۱ ۱،۴۶۳ ۱،۶۰۰ ۱،۸۹۶
منسوجات ۲،۴۸۴ ۲،۴۳۷ ۱،۸۱۸ ۱،۸۱۰
پاپوش و دستکش ۳۰۶ ۳۰۹ ۳۲ ۵۴
سنگ، سيمان، سراميک، آزبست، گچ، شيشه ۶۴۲ ۷۰۲ ۳۰۵ ۳۷۰
سنگ‌هاى تزئينى ۳۵۰ ۳۵۱ ۶،۷۷۹ ۷،۱۶۰
فلزات پايه ۲،۲۳۳ ۲،۵۰۲ ۹،۵۶۹ ۹،۴۸۵
ماشين‌آلات ۱۴،۰۰۷ ۱۴،۹۴۴ ۱،۶۴۹ ۲،۱۵۱
وسايل حمل و نقل و خودرو ۶،۷۸۱ ۶،۶۱۹ ۱،۵۳۱ ۲،۳۲۹
لوازم علمى و حرفه‌اى ۲،۱۵۸ ۲،۲۴۲ ۱۴۸ ۱۷۴
اقلام توليدى متفرقه ۶۰۲ ۶۳۲ ۲۴۵ ۳۰۴
کالاهاى هنرى ۱۹ ۳۸ ۱۹ ۱۸
ساير ۵،۸۵۷ ۶،۳۸۰ ۲۵،۰۳۸ ۲۴،۶۳۱
کل ۴۸،۲۴۷ ۵۲،۵۱۴ ۶۴،۳۹۳ ۶۷،۳۰۸