کشور آفريقاى‌جنوبى با توجه به برخوردارى از مراکز صنعتى متعدد و نيز بازار مصرف خوب داخلي، واردکننده طيف وسيعى از کالاها است. کل ارزش کالاهاى وارداتى اين کشور طى سال‌هاى ۱۹۹۲ لغايت ۱۹۹۴ به ترتيب بالغ بر ۵۲ ميليارد راند، ۵۹ ميليارد راند و ۷۹ ميليارد راند بوده که اين ارقام حاکى از روند رشد تدريجى در واردات بعد از استقرار دولت ملى و عادى شدن روابط خارجى اين کشور با جهان است. با توجه به ارقام جدول شماره ۱۵، ماشين‌آلات و وسايل حمل و نقل عمده‌ترين کالاى وارداتى اين کشور و بعد از آنها، کالاهاى ساخته شده و مواد شيميايى هستند. گروه مواد غذايي، نوشيدنى و دخانيات با حدود ۴ ميليارد راند واردات در سال ۱۹۹۴ در رديف کالاهاى مهم وارداتى اين کشور قرار دارند. با بررسى جدول شماره ۱۳ که آمار تجارت خارجى کشور مزبور طى سال‌هاى ۹۲-۱۹۹۱ بصورت اقلام ريزتر نمايش داده، نشان مى‌دهد که در گروه مواد غذايى سبزيجات در سال ۱۹۹۲ با حدود ۵/۲ ميليارد راند واردات عمده‌ترين کالاى وارداتى اين گروه بوده است.

جدول واردات افريقاي جنوبى طى سالهاى ۹۴-۱۹۹۲ (فوب، ميليون راند)

طبقه‌بندى کالائى ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
مواد غذايي، نوشيدني، تنباکو ۳۸۳۷ ۲۹۱۱ ۳۶۵۲
مواد اوليه غيرخوراکى ۲۰۵۴ ۲۳۷۲ ۲۵۶۲
سنگ آهن ۷۸ ۸۲ ۸۳
روغن و چربى گياهى و حيوانى ۴۲۷ ۵۲۱ ۹۵۱
مواد شيميايي ۶۶۴۶ ۷۶۳۵ ۹۵۹۲
کالاهاى ساخته شده ۶۹۱۱ ۸۴۲۷ ۱۰،۰۲۳
ماشين‌آلات و وسايل حمل و نقل ۲۱،۷۱۰ ۲۶،۲۳۹ ۳۶،۳۶۱
اقلام ساخته شده متفرقه ۴۵۴۹ ۵۵۴۳ ۵۹۸۵
پوشاک ۴۱۴ ۴۶۷ ۵۵۳
اقلام طبقه‌بندى نشده ۶۳۸۱ ۵۳۷۱ ۹۷۰۹
کل کالاهاى تجارى ۵۲،۵۱۴ ۵۹،۰۱۸ ۷۹،۴۷۱