بعد از تغيير حکومت در آفريقاى‌جنوبي، اعضاى عالى‌رتبه هيأت دولت خصوصاً نلسون ماندلا با سفرهاى متعدد به کشورهاى در حال توسعه از جمله کشورهاى مسلمان خاورميانه عزم دولت جديد مبنى بر تغيير سياست تجارت خارجى اين کشور را صريحاً نشان دادند. دولت آفريقاى‌جنوبى مصمم مى‌باشد که طرف‌هاى تجارى جديدى در آسيا و اروپاى شرقى و آمريکاى لاتين جستجو کرده و از سطح روابط سنتى اين کشور با کشورهاى‌ غربى بکاهد. طبق جدول شماره ۱۶، در سال ۱۹۹۲ از بين ده کشور اصلى طرف تجارى آفريقاى‌جنوبي، کشور آمريکا درصدر و بعد از آن باستثناء تايوان و ژاپن، ۷ کشور اروپائى قرار داشتند. در صورتى که طى سال‌هاى اخير طرف‌هاى جديد تجارى براى اين کشور ظاهر شده‌اند، بعنوان نمونه کل ارزش مبادلات تجارى بين آفريقاى‌جنوبى و چين طى سال‌هاى اخير گسترش چشمگيرى داشته، بطورى که طى سال ۱۹۹۴ به بالغ بر ۵۲۶ ميليون دلار رسيد. (E.I.U. op.cit, P.35)


ليکن کماکان کشورهاى صنعتى غربى و ژاپن عمده‌ترين طرف‌هاى تجارى اين کشور باقى ‌مانده‌اند. طبق جدول شماره ۱۷، از کل ۲۵ ميليارد دلار صادرات اين کشور به جهان طى سال ۱۹۹۴ حدود ۱۰ ميليارد دلار به کشورهاى صنعتي، حدود ۲ ميليارد دلار به ساير کشورهاى آفريقائى و حدود ۳ ميليارد دلار به قاره آسيا اختصاص داشته است. طبق جدول مزبور از کل ۲۲ ميليارد دلار واردات اين کشور از جهان طى سال ۱۹۹۴، حدود ۱۷ ميليارد دلار از کشورهاى صنعتي، حدود ۶۰۰ هزار دلار از ساير کشورهاى آفريقائى و حدود ۲ ميليارد دلار از قاره آسيا بوده است.


آقاى Nbeki معاون رئيس جمهور آفريقاى‌جنوبى در مصاحبه‌اى اظهار داشته است. بازارهاى سنتى ما، يعنى اروپاى‌ غربى خصوصاً مهم هستند. ولى فکر مى‌کنم که ما شاهد رشد سريعتر روابط با کشورهاى جهان‌سوم باشيم. اشتياق زيادى براى ايجاد رابطه بين کشورهاى جنوبى آفريقا، آسيا و تا حدى آمريکاى لاتين وجود دارد. (Time, Sep.16.96, PP.42-55)

جدول ده کشور عمده طرف تجارى افريقاى جنوبى در سال ۱۹۹۲ (ميليون راند)

کشور حجم مبادلات
آمريکا ۱۲،۳۹۸
آلمان غربى ۱۱،۸۳۶
انگلستان ۱۰،۳۲۱
ژاپن ۹۷۵۸
سوئيس ۶۶۹۲
تايوان ۴۱۰۵
ايتاليا ۳۶۱۵
هلند ۳۳۰۲
بلژيک ۳۲۰۵
فرانسه ۳۱۰۷