عمده‌ترين محصولات صادراتى کشور آفريقاى‌جنوبي، سنگ‌هاى تزئينى و معدني، مواد سوختى و محصولات و فرآورده‌هاى کشاورزى است.


طلا، به تنهايى شاخص‌ترين کالاى صادراتى اين کشور محسوب شده که بخش اعظمى از درآمدهاى ارزى آن‌را تشکيل مى‌دهد. طى دوران تحريم‌هاى بين‌المللى تجارى عليه اين کشور، طلا تنها محصول صادراتى اين کشور بود. طبق جدول شماره ۱۴ صادرات طلا به صورت شمش و سکه، طى سال‌هاى ۱۹۹۲ لغايت ۱۹۹۴، به ترتيب بالغ بر ۱۸ ميليارد راند، ۲۲ ميليارد راند ۲۳ ميليارد راند بوده که افزايش تدريجى را نشان مى‌دهد. باستثناء طلا، کل صادرات کالائى اين کشور در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۶۷ ميليارد راند بوده که اين رقم افزايش تدريجى نسبت با دو سال قبل از آنرا نشان مى‌دهد.


طبق جدول زير، کالاهاى ساخته شده با ارزش بالغ بر ۲۳ ميليارد راند، عمده‌ترين گروه از کالاهاى صادراتى اين کشور طى سال ۱۹۹۴ را تشکيل مى‌داد. بعد از آن، مواد اوليه غيرخوراکى با ۱۲ ميليارد راند و گروه مواد غذايي، نوشيدنى و دخانيات و مواد شيميايى قرار دارند.

جدول صادرات افريقاي جنوبى طى سالهاى ۹۴-۱۹۹۲ (فوب،ميليون راند)

طبقه‌بندى کالائى ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
مواد غذايي، نوشيدني، دخانيات ۴۷۴۶ ۴۹۴۶ ۷۴۵۵
مواد اوليه غيرخوراکى ۱۱،۲۹۰ ۱۲،۶۵۷ ۱۲،۱۳۲
روغن و چربى گياهى و حيوانى ۱۲۲ ۱۳۳ ۱۳۲
مواد شيميايي ۳۷۲۰ ۳۸۴۳ ۵۶۰۲
کالاهاى ساخته شده ۱۷،۵۹۳ ۲۱،۳۳۱ ۲۳،۹۰۱
ماشين‌آلات و وسايل حمل و نقل ۴۴۸۰ ۵۴۹۰ ۶۰۳۳
اقلام ساخته شده متفرقه ۸۶۱ ۱۱۵۲ ۱۹۳۲
پوشاک ۴۹۲ ۶۷۴ ۴۴۵
طبقه‌بندى نشده ۵۸۳۰ ۶۷۵۲ ۹۷۲۰
کل کالاهاى تجارى ۴۹،۱۳۵ ۵۶،۹۷۸ ۶۷،۳۵۲
طلا (شمش و سکه) ۱۸،۱۷۳ ۲۲،۲۳۶ ۲۲،۶۷۰