واحدپول

واحد پول اندونزى روپيه (RUPIAH) مى‌باشد که در سال ۱۹۹۵، هر دلار آمريکا به‌طور متوسط معادل ۲۲۵۰ روپيه بوده است. نرخ رسمى تبديل روپيه هر روز توسط بانک اندونزي (بانک مرکزي) اعلام مى‌شود که تفاوت بسيار اندکى با بازار آزاد دارد.

توليد ناخالص داخلى و درآمد سرانه

توليد ناخالص داخلى (GDP) در سال ۱۹۹۳ بالغ بر ۱۳۹ ميليارد دلار بوده و درآمد سرانه، در همين سال حدود ۶۵۰ دلار بوده است که تخمين‌هاى آمارى جديد (۱۹۹۵) اين رقم را بيش از ۷۰۰ دلار برآورد کرده است.

نرخ رشد

متوسط نرخ رشد ناخالص داخلى (GDP) و ۸/۶ درصد در سال بوده، که در اين بين بخش صنعت بيشترين رشد را (حدود ۴/۱۲ درصد) داشته است. دولت پيش‌بينى مى‌کند که در طول دومين برنامه بلندمدت توسعه (۲۰۱۹-۱۹۹۴)، متوسط نرخ رشد ۷ درصد در سال را حفظ کند.

بودجه مالى

لايحه بودجه دولت هر ساله توسط وزارت دارائى تنظيم شده و در ماه ژانويه توسط رئيس جمهور، براى تصويب به مجلس نمايندگان مردم (DPR) تقديم مى‌شود. منابع اصلى درآمدهاى دولت عبارتنداز: ماليات، درآمدهاى نفتى و وام‌ها و کمک‌هاى خارجي. همچنين هزينه‌هاى دولت شامل دو بخش اصلى هزينه‌هاى ثابت (مثل حقوق کارمندان، کمک به مناطق مختلف و بهره وام‌هاى خارجي) و هزينه‌هاى توسعه (همچون آموزش، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و غيره) مى‌باشد. سال مالى اندونزى از اول آوريل هر سال شروع شده و تا پايان ماه مارس سال بعد ادامه مى‌يابد. رقم بودجه در سال ۹۵/۱۹۹۴ بالغ بر ۵/۳۲ ميليارد دلار بود.


جدول زير نمايانگر اقلام اصلى بودجه دولت در سال مالى ۹۵/۱۹۹۴ مى‌باشد.

جدول اقلام اصلى بودجه دولت در سال مالى ۹۵/۱۹۹۴

درآمدهاى دولت (ميليارد دلار) هزينه‌هاى دولت (ميليارد دلار)
●درآمدهاى داخلي ●هزينه‌هاى ثابت
نفت و گاز ۵/۹ حقوق کارکنان ۶/۱
ماليات ۱۸/۷ ملزومات ۱/۷
ساير در يافت‌ها ۳/۲ کمک به مناطق ۳/۳
●کمک‌هاى خارجي پرداخت اصل و فرع بدى‌ها ۸/۴
منابع توسعه ۴/۷ ساير موارد ۰/۲
- - ●هزينه‌هاى توسعه
- - هزينه‌هاى عمومي ۸/۱
- - کمک به پروژه‌ها ۴/۷
جمع ۳۲/۵ جمع ۳۲/۵


همچنين بودجه پيش‌بينى شده براى سال مالى ۹۶/۱۹۹۵ مجموعاً ۶/۳۵ ميليارد دلار است که ۳/۳۰ ميليارد دلار آن درآمدهاى داخلى (شامل ۲/۶ ميليارد مربوط به بخش نفت و گاز و ۶/۲۴ ميليارد دلار مربوط به بخش ماليات‌ها و ديگر دريافت‌ها) تأمين خواهد شد و ۳/۵ ميليارد دلار بقيه از محل کمک‌هاى خارجى خواهد بود.


در هزينه‌هاى بودجه اين سال ۱۷/۸ ميليارد دلار نيز براى پرداخت اصل و فرع بدى‌ها درنظر گرفته شده است.

ذخائر ارزى

ميزان ذخائر ارزى اندونزى (با احتساب طلا) در سال ۱۹۹۳ حدود ۳۵/۱۲ ميليارد دلار بوده است. آمارهاى سال ۱۹۹۵ نمايانگر رشد اين ذخاير (منهاى طلا) تا حد ۱۳ ميليارد دلار مى‌باشد که معادل شش ماه واردات کشور است.

تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌هاى اندونزى در سال ۱۹۹۳، گوياى ۴/۳ ميليارد دلار مازاد مى‌باشد. که اقلام آن در جدول زير آمده است:

جدول تراز پرداخت‌هاى اندونزى در سال ۱۹۹۳

حساب جاري ۱/۹ ميليارد دلار
حساب سرمايه و انتقالي ۵/۳ ميليارد دلار
جمع ۳/۴ ميليارد دلار
اشتباه و از قلم افتادگي ۲/۶ ميليارد دلار
ميزان کل تحرک پولي ۰/۸ ميليارد دلار

شاخص قيمت مصرفى

طبق آمارهاى مه سال ۱۹۹۴، سهم بخش‌هاى مختلف تشکيل دهنده شاخص قيمت مصرفى به شرح زير بوده است:


مواد غذايى ۶/۳۲ درصد، مسکن ۳/۳۰ درصد، پوشاک ۶/۱۰ درصد، ساير موارد ۴/۲۶ درصد.