- اصل ۱:

جمهورى کرواسي، کشورى مستقل، دمکراتيک و غيرقابل تفکيک مى‌باشد. در جمهورى کرواسى دولت از مردم نشأت گرفته و به آنها تعلق دارد. مردم مسئولين کشور را از طريق مستقيم و غيرمستقيم انتخاب مى‌کنند.


- اصل۲:

حق حاکميت جمهورى کرواسى را نمى‌توان زير پا گذاشت، تقسيم و يا به کشورهاى ديگر واگذار نمود. اين حق حاکميت بر تمامى مناطق از جمله نواحى خشک، دريائي، رودخانه‌اى و هوائى آن گسترش مى‌يابد مجلس جمهورى کرواسى و مردم بر طبق قانون‌اساسى و قوانين (جاري) به‌طور مستقيم در موارد زير دخالت مى‌کنند.


۱. تنظيم امور اقتصادي، حقوقى و سياسى در ارتباط با جمهورى کرواسي

۲. حفظ ارزش‌هاى طبيعى و فرهنگى و چگونگى استفاده از آنها

۳. تشکيل اتحاديه با ديگر کشورها. در اين حالت بايد حق لغو اتحاد نيز پيش‌بينى شود.


- اصل ۳:

آزادي، برابري، برابرى قومي، صلح طلبي، حقوق اجتماعى برابر، احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکيت و حاکميت، حفظ محيط زيست و حق داشتن سيستم چندحزبى و آزادى‌هاى مربوط به آن از مهم‌ترين مسائلى است که در قانون‌اساسى بدان اشاره مى‌شود.


- اصل ۴:

در جمهورى کرواسى حکومت به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم مى‌شود.


- اصل ۵:

در جمهورى کرواسى قوانين بايد برطبق شرايط پيش‌بينى شده در قانون‌اساسى وضع شود. همگى وظيفه دارند که به قانون‌اساسى و قوانين منشعب از آن که براى حفظ جمهورى کرواسى وضع شده احترام گذاشته و آنها را به اجراء درآورند.


- اصل ۶:

تشکيل احزاب سياسى آزاد مى‌باشد. احزاب سياسى در حدود قانون به فعاليت مشغول مى‌شوند. از فعاليت احزابى که با برنامه و يا عمل خود باعث خدشه‌دار شدن آزادى‌هاى پيش‌بينى شده در قانون‌اساسى مى‌شوند يا باعث به خطر افتادن حدود مرزى و قلمرو کشور شده يا استقلال کشور را زير سؤال مى‌برند، جلوگيرى مى‌شود.


- اصل ۷:

نيروهاى مسلح جمهورى کرواسى از حاکميت، استقلال و تماميت ارضى کشور دفاع مى‌کنند. چگونگى سازمان‌دهى نيروهاى مسلح را قانون تعيين مى‌کند.


- اصل ۸:

حدود مرزى کشور فقط با تصميم مجلس قابل تغيير مى‌باشد.


- اصل ۹:

چگونگى به دست آوردن تابعيت کرواسي، و يا از دست دادن آن را قانون تعيين مى‌کند.


- اصل ۱۰:

جمهورى کرواسى از حقوق اتباع خود که در کشورهاى بيگانه زندگى مى‌کنند حمايت کرده و سعى در برقرار کردن ارتباط آنها با ميهن‌ آنها دارد.


- اصل ۱۱:

صفحه شطرنجى که از ۲۵ خانه سفيد و سياه تشکيل شده آرم تاريخى جمهورى کرواسى است. پرچم جمهورى کرواسى از سه رنگ تشکيل شده است، قرمز، سفيد و آبى با آرم تاريخى آن که در وسط پرچم واقع شده است. سرود رسمى کشور به نام ميهن زيباى ما مى‌باشد. شرح نشان و آرم، پرچم و سرود کرواتى و خط آن لاتين است. در عين حال استفاده از زبان و خط ديگرى در کنار زبان و خط کرواسى آزاد بود که جزئيات آن را قانون تعيين مى‌کند.


- اصل۱۲:

زبان اصلى جمهورى کرواسي، کرواتى و خط آن لاتين است. در عين حال استفاده از زبان و خط ديگرى در کنار زبان و خط کرواسى آزاد بود که جزئيات آن را قانون تعيين مى‌کند.


- اصل ۱۳:

پايتخت جمهورى کرواسي، زاگرب است و چگونگى سازمان‌بندى حقوقى - تشکيلاتى شهر به‌عنوان مرکز جمهورى کرواسى را قانون تعيين مى‌کند.