- اصل ۴۸:

حق مالکيت محترم شمرده مى‌شود. مالک در قبال قانون وظايفى دارد. خارجيان مى‌توانند برطبق قانون مالکيت چيزى را به‌دست آورند. حق به ارث رسيدن اموال محفوظ مى‌باشد.


- اصل ۴۹:

اساس سيستم اقتصادى کشور را اقتصاد آزاد تشکيل مى‌دهند. دولت حق برابر براى تمامى شرکت‌ها و کارخانه‌ها جهت حضور در بازار فروش ايجاد مى‌کند. دولت تمامى تلاش خود را براى بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى مردم کشور به‌کار مى‌بندد. حق سرمايه‌گذارى آزاد است و هيچ کس حق ايجاد خدشه در آن ندارد. حق سرمايه‌گذارى خارجى و سوددهى سرمايه آزاد مى‌باشد.


- اصل ۵۰:

برطبق قانون دولت مى‌تواند بعضى از مالکيت‌ها را لغو کند، البته به شرط جبران ارزش واقعى آن. به‌خاطر حفاظت از منافع مردمى و وضعيت امنيتى کشور، طبيعت و سلامتى انسان‌ها مى‌توان برطبق قانون‌ يک‌سرى از مالکيت‌ها را لغو کرد.


- اصل ۵۱:

هر کس برحسب توانائى مالى خود مسئوليت دارد که به بودجه کشور کمک کند. سيستم مالياتى کشور بر حسب توانائى مالى و برابرى در مقابل قانون وضع شده است.


- اصل ۵۲:

دريا، سواحل آن و جزاير، آب‌ها، فضاى هوائى کشور، زمين، جنگل‌ها، گياهان و حيوانات و بالاخره تمامى چيزهائى که ارزش‌هاى فرهنگى و تاريخى دارند تحت محافظت ويژه دولت مى‌باشند نوع بهره‌بردارى و استفاده از اين منابع را قانون تعيين مى‌کند.


- اصل ۵۳:

بانک ملى کرواسى به‌عنوان بانک مرکزى کرواسى عمل مى‌کند. اين بانک مسئوليت حفظ ارزش پولى را داشته، پرداخت خارجى و داخلى را نيز تعيين و تنظيم مى‌کند. اين بانک به‌صورت کاملاً مستقل عمل مى‌کند و مسئوليت پاسخگوئى به مجلس را دارد. سود حاصل از عمليات اين بانک به حساب بودجه کشور گذاشته مى‌شود.


- اصل ۵۴:

هر کس حق کار و انتخاب آزاد آن را دارد، کليه افراد در محل انجام کار از حقوق کارى برابرى بهره‌مند مى‌باشند.


- اصل ۵۵:

هر فرد شاغلى حق دارد از کارى که مى‌کند سودى حاصل کرده و زندگى آزاد هر مطمئنى را براى خود و خانواده‌ خود تضمين کند. مدت زمان کار را قانون تعيين مى‌کند. هر شاغلى حق استراحت هفتگى و مرخصى ساليانه با پرداخت حقوق را دارد. اين حق ياد شده را نمى‌توان ناديده گرفت.


- اصل ۵۶:

حق اشتغال و عضو شدن اعضاء خانواده در بيمه اجتماعى و امثال‌هم از طريق قانون تعيين مى‌شود.


- اصل ۵۷:

قانون امکانات اوليه زندگى افراد به‌دليل نداشتن شغل، پيرى و يا بيمارى را تأمين مى‌کند. در اين ميان تأمين افراد معلول و پيوند آنها با جامعه از مهم‌ترين مسئوليت‌هاى دولت است. کسى نمى‌تواند مانع کمک‌هاى انسان‌دوستانه از خارج کشور شود.


- اصل ۵۸:

تمامى افراد مقيم کشور مى‌توانند از حق بيمه مجانى استفاده کنند.


- اصل ۵۹:

تمامى افراد شاغل براى حفظ منافع اجتماعى و اقتصادى مى‌توانند دست به تشکيل سنديکا زده، در سنديکاها ثبت‌نام کنند و يا از آنها خارج شوند. سنديکاها (مى‌توانند) مابين هم ارتباط برقرار کرده و اتحاديه سنديکاها را تشکيل دهند. در نيروهاى مسلح مى‌توان فعاليت‌هاى سنديکائى را محدود کرد.


- اصل۶۰:

حق اعتصاب محترم شمرده مى‌شود. اما در نيروهاى مسلح، و بعضى از اداره‌ها و مراکز عمومى (راديو تلويزيون، بيمارستان‌ها،...) مى‌توان برطبق قانون براى آن محدوديت ايجاد کرد.


- اصل ۶۱:

خانواده تحت حفاظت ويژه جمهورى کرواسى قرار دارد. قانون روابط مابين زن و مرد را در موقع ازدواج يا زندگى مشترک بدون ازدواج و حقوق متعلقه به چنين خانواده‌هائى را تعيين مى‌کنند.


- اصل ۶۲:

جمهورى کرواسى حقوق مربوط به خانواده، حقوق مربوط به وضعيت اجتماعي، فرهنگي، آموزشى و مالى و تمامى چيزهاى ديگرى که براى يک زندگى آبرومندانه لازم است را تأمين مى‌کند.


- اصل ۶۳:

پدر و مادر (والدين) مسئوليت رشد و آموزش فرزندان خود را به‌عهده دارند، چگونگى پرورش فرزندان به‌عهده والدين مى‌باشد. والدين مسئوليت دارند به رشدتوانائى‌هاى فرزندان خود کمک کنند. مسئوليت رشد و نگاهدارى از فرزندانى را که آسيب‌ديدگى بدني، روحى و يا مالى دارند و از طرف خانواده‌هاى آنها رها شده‌اند به‌عهده دولت است. فرزندان مسئوليت دارند که پدر و مادر پير خود را محافظت کنند. جمهورى کرواسى مسئوليت بچه‌هاى بى‌سرپرست را به‌عهده مى‌گيرد.


- اصل ۶۴:

مسئوليت نگهدارى و محافظت از افراد ناتوان و کودکان به‌عهده همگان مى‌باشد. کسى حق ندارد بچه‌هائى را که به سن قانونى نرسيده‌اند به کار بگيرد و اين‌گونه محيط‌هاى کار نبايد باعث آسيب فيزيکى و روحى کودکان شوند و يا به‌عبارتى اجازه اين کار نبايد داده شود. جوانان، مادران و افراد معلول از حقوق ويژه کارى بهره‌مند مى‌باشند.


- اصل ۶۵:

آموزش ابتدائى اجبارى و مجارى است.


- اصل ۶۶:

تحت اجراء قوانين خاص مى‌توان مدارس و دانشگاه‌هاى خصوصى ايجاد کرد.


- اصل ۶۷:

خودمختارى دانشگاه‌ها تضمين مى‌شود. دانشگاه‌ها به تنهائى در مورد سازمان‌بندى و عمل خود تصميم مى‌گيرند که البته اين تصميم‌گيرى با حفظ رعايت قانون انجام مى‌شود.


- اصل ۶۸:

آزادى پژوهش‌هاى علمي، فرهنگى و هنرى تضمين مى‌شود و در اين زمينه کشور تمامى تلاش و سعى خود را براى پيشرفت اين پژوهش‌ها به انجام ميِ‌رساند و از آنها به‌عنوان اساس و روح جامعه حفاظت مى‌کند. جمهورى کرواسى تمامى تلاش خود در امر گسترش فرهنگ و ورزش به کار مى‌گمارد.


- اصل ۶۹:

هر کس حق يک زندگى سالم را دارد. جمهورى کرواسى حق داشتن محيط زيست سالم را براى مردم تضمين مى‌کند. مردم کشور، دولت، سازمان‌هاى اقتصادى و تمامى دست‌اندرکاران با توجه به‌کار خود وظيفه دارند که در امر حمايت از سلامتى مردم و محيط زيست تمامى تلاش خود را به‌کار گيرند.