- اصل ۷۰:

پارلمان کرواسى اساس سيستم حکومتى را تشکيل داده و قوانين جمهورى کرواسى را وضع مى‌کند. پارلمان جمهورى کرواسى از نمايندگانى که به‌طور مستقيم توسط مردم انتخاب مى‌شوند و نمايندگانى که به‌طور غيرمستقيم يعنى از طرف احزاب انتخاب مى‌شوند تشکيل شده است.


- اصل ۷۱:

مجس حزبى (Zastupnicui Dom) (مجلسى که از طريق ليست احزاب انتخاب مى‌شوند) حداقل ۱۰۰ نماينده و حداکثر ۱۶۰ نماينده دارد و مجلس مستقيم يا ايالتى (Zupanijski Dom) که رأى‌گيرى ايالتى را در برمى‌گيرد و رأى دهندگان به‌صورت مستقيم در هر ايالت ۳ نماينده انتخاب مى‌کنند.


رئيس‌جمهورى کشور با تمام شدن مدت رياست جمهورى‌اش به‌عنوان نماينده دائمى مجلس ايالتى (تا آخر عمل) انتخاب مى‌شود مگر اينکه قبلاً از مقام خود استعفاء داده باشد. رئيس‌جمهور مى‌تواند ۵ نماينده از نمايندگان ايالتى را تعيين کند.


- اصل ۷۲:

مدت نمايندگى چهار سال مى‌باشد. هيچ کس نمى‌تواند در يک زمان در دو مجلس حزبى عضو باشد. قانون تعداد، شرايط و طرز انتخاب نمايندگان را معين مى‌کند.


- اصل ۷۳:

انتخابات مجلس بايد حداکثر ۶۰ روز بعد از پايان دوره نمايندگى به انجام برسد. تشکيل اولين جلسه مجلس بايد حداکثر ۳۰ روز بعد از انتخابات به انجام برسد.


- اصل ۷۴:

اجبارى در ادامه کار نمايندگان مجلس وجود ندارد. نمايندگان مجلس به‌طور دائم حقوق پولى دريافت کرده و از امکانات مشخص ديگرى که قانون وضع مى‌کند، بهره مى‌برند.


- اصل ۷۵:

نمايندگان مجلس داراى مصونيت سياسى مى‌باشند. نمايندگان مجلس را نمى‌توان به جرم ابراز عقايد و بدون اجازه مجلس جريمه و زندانى کرد. در مورد جرم‌هائى که جريمه‌هاى سنگين‌تر از ۵ سال زندان دارد مى‌توان نمايندگان مجلس را بازداشت کرد. البته بايد اين مسئله به رئيس مجلس گزارش شود. در صورتى‌که مجلس به‌دلايلى فعاليت نداشته باشد کميسيون خاصى از مجلس به اين مسئله رسيدگى مى‌کند، تصميم اين کميسيون بعداً در مجلس بايد تصويب شد.


- اصل ۷۶:

تنها در حالت جنگى مى‌توان دوره نمايندگى نمايندگان مجلس را تمديد کرد.


- اصل ۷۷

با رأى اکثريت نمايندگان مجلس مى‌توان مجلس را منحل اعلام کرد.


رئيس‌جمهور با توجه به قانون‌اساسى مى‌تواند مجلس حزبى (ZAS. dom) را منحل اعلام کند.


- اصل ۷۸:

مجلس کرواسى به‌طور مرتب ۲ بار در سال تشکيل جلسه مى‌دهد، اولين بار بين پانزده ژانويه با ۳۰ ژوئن و بار دوم بين ۱ سپتامبر تا ۱۵ دسامبر. رئيس جمهور، دولت يا اکثريت نمايندگان مجلس مى‌تواند تقاضاى تشکيل جلسه فوق‌العاده مجلس را بنمايند.


- اصل ۷۹:

چگونگى انجام کارهاى داخلى مجلس توسط قوانينى است که از طريق رأى‌گيرى در مجلس به تصويب رسيده‌اند.


۱. هر دو مجلس داراى يک رئيس و يک يا چند معاون مى‌باشند.

۲. وظايف و مسئوليت‌هاى رئيس مجلس و معاون او را قانون تعيين مى‌کند.

۳. رئيس مجلس حزبى به‌عنوان رئيس پارلمان عمل مى‌کند.


- اصل ۸۰:

مجلس حزبى در موارد زير تصميم مى‌گيرد:


۱. تصويب و تغيير در قانون‌اساسي

۲. بودجه کشور

۳. جنگ و صلح

۴. تغيير مرزهاى کشور

۵. انجام رفراندوم و تمامى کارهاى مربوط به آن.

۶. نظارت بر کار دولت و بقيه مسئولين کشورى و يا کسانى که مسئوليت‌هاى ديگرى در سطح کشور دارند.


- اصل ۸۱:

مجلس ايالتى در موارد زير عمل مى‌کند:


۱. ارائه پيشنهاد به مجلس حزبى در مورد انجام رفراندوم و قوانين مربوط به آن


۲. ارائه پيشنهاد در مورد حزبى در مورد تصويب قوانينى که مربوط به حقوق قومي، آزادى انسانى و آزادى مردم کشور، تشکيل ادارى و حقوقى کشور، در سطح کشور و در سطح محلى مى‌باشد.


۳. مجلس ايالتى مى‌تواند قوانينى را که در مجلس حزبى مورد تصويب قرار گرفته و بيش از پانزده روز از مدت آنها نگذشته باشد دوباره براى بازنگرى به مجلس حزبى برگرداند.


- اصل ۸۲:

مگر در موارد استثنائى که قانون تعيين مى‌کند، تصميماتى که در مجلس گرفته مى‌شود بايد شامل اکثريت آراء باشد. نمايندگام مجلس شخصاً رأى خود را اعلام مى‌کنند.


- اصل ۸۳:

قوانينى که مربوط به حقوق اقوام، آزادى‌هاى انساني، تشکيلات ادارى و حقوقى کشور در سطح کشور و در سطح محلى مى‌باشد بايد توسط دو سوم از نمايندگان به تصويب برسد.


- اصل ۸۴:

جلسات پارلمان به‌صورت علنى است.


- اصل ۸۵:

تمامى نمايندگان هر دو مجلس، و هيئت کارگزارى مجلس و دولت کرواسى مى‌توانند قوانين پيشنهادى خود را به مجلس براى تصويب ارائه دهند.


- اصل ۸۶:

نمايندگان مجلس در ارتباط با قانون مى‌توانند سؤالاتى را به دولت و وزراء ارائه و پيشنهاد نمايند.


- اصل ۸۷:

مجلس حزبى مى‌تواند رفراندومى را براى تغييرات در قانون‌اساسى پيش‌بينى کند. در اين مورد رئيس‌جمهور بنا به پيشنهاد دولت و با موافقت نخست‌وزير طرح تغيير در قانون‌اساسى و يا قوانين منشعب از آن را بنا به‌دلايلى که براى تماميت ارضى و استقلال کشور مهم مى‌باشد، پيشنهاد مى‌کند. در اين رفراندوم بايد بيش از نيمى از کسانى که شرايط رأى دادن دارند، شرکت کنند.


- اصل ۸۸:

مجلس حزبى حداکثر يک سال براى حل مشکلات و سؤالاتى که مطرح کرده است براى دولت وقت قائل مى‌شود البته در موارد حقوق قومي، آزادى‌هاى انسانى و مردمي، تشکيلات ادارى و حقوقى کشور حالت استثناء دارد.


- اصل ۸۹:

قوانين تصويب شده در طى ۸ روز بعد از تصويب پارلمان توسط رياست جمهورى رسماً مورد تأئيد و اعلام مى‌شود.


- اصل ۹۰:

قوانين تصويب شده قبل از اينکه به مرحله اجرائى برسند در روزنامه رسمى دولتى (Narodno Novina) به چاپ مى‌رسد.


- اصل ۹۱:

از طريق بودجه کشور مقدار دخل و خرج تعيين مى‌شود.


- اصل ۹۲:

پارلمان کرواسى براساس سؤالاتى که از نظر عموم مهم مى‌باشد و در ارتباط با مقامات دولتى است کميسيون تحقيق ترتيب دهد.


- اصل ۹۳:

مجلس در ارتباط با حقوق مردم وکلائى را تعيين کرده که آنها موظف مى‌باشند که از حقوق مردم در مقابل قانون دفاع کنند.


- اصل ۹۴:

رئيس جمهورى کرواسى به‌عنوان مهم‌ترين شخصيت و مقام کشور کرواسى محسوب مى‌شود.


- اصل ۹۵:

رئيس جمهورى با آراء مردم به‌صورت مخفى و براى مدت ۵ سال انتخاب مى‌شود.


- اصل ۹۶:

رئيس جمهور غير از کارهاى مربوط به حزبش نمى‌تواند به شغل ديگرى در هنگام رياست جمهورى اشتغال داشته باشد.


- اصل ۹۷:

به‌هنگام مرگ، استعفاء يا بيمارى طولانى و يا هر چيز ديگرى که رئيس‌جمهور را از کار خود براى مدتى طولانى دور نگه دارد تا موقع انتخابات بعدى شغل رياست جمهورى به‌طور موقت به‌عهده رئيس مجلس گذارده مى‌شود.