سگک بازو (Leg hook on near arm and cross over)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت، به گونه‌اى در کنار حريف قرار مى‌گيرد که پاى عقبى خود را به روى تشک زانو زده و پاى جلوئى خود را به‌صورت ستون‌شده روى تشک قرار مى‌دهد و آن را از طرف جلو به دور بازوى دست نزديک حريف مى‌برد. سپس با پاى عقبى خود که از زير مى‌آورد، با پاى جلوئى خود قفل کرده، در نتيجه دست نزديک حريف را سگک کرده، او را در اختيار مى‌گيرد و کنترل مى‌کند.


- روش اجراء :

در حالت، سگک بازو، مجرى با دست عقبى خود، مچ پاى نزديک حريف را از پشت گرفته، آن را بالا مى‌کشد و با فشارى که به‌وسيلهٔ پاهاى خود به بالاتنه و دست سگک‌شدهٔ حريف وارد مى‌کند، حريف را با انجام عمل رکاب زدن به کمک پاهاى خود، از سمت مخالف به روى پل مى‌رود.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سگک بازو حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک بازو در حالت نشسته).


- نتيجه‌گيرى:

با اجراء فن، سگک بازو حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک بازو در حالت نشسته).


فن سگک بازو در حالت نشسته
فن سگک بازو در حالت نشسته

سگک وارو با کمک دست و کشيدن کندهٔ فتيله‌پيچ (Leg ride and cross face olympic lift)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را از زير به داخل پاى نزديک حريف مى‌برد و در حالى که، حريف با واکنش خود مى‌خواهد از اجراء فن سگک جلوگيرى کند و در نتيجه به روى پاى سگک‌شدهٔ خود مى‌نشيند، در اين حالت، مجرى با حفظ تعادل خود، پاى سگک‌شدهٔ حريف را از داخل و در قسمت بالاى زانوى با هر دو دست‌هاى قلاّب‌شدهٔ خود مى‌گيرد.


- روش اجراء :

در حالت، سکگ وارو با کمک دست و کشيدن کندهٔ فتيله‌پيچ، مجرى پاى سگک‌شدهٔ خود را رها کرده، پاى گرفته‌شدهٔ حريف را به حالت اجراء کندهٔ فتيله‌پيچ به‌طرف بالا مى‌کشد و او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سگک وارو با کشيدن کندهٔ فتيله‌پيچ، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک وارو با کشيدن کندهٔ فتيله‌پيچ).


فن سگک وارو با کشيدن کندهٔ فتيله‌پيچ
فن سگک وارو با کشيدن کندهٔ فتيله‌پيچ

سگک وارو با کمک پا و کليدکشى (Leg ride and far leg hook)

- طريقهٔ گرفتن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را از زير به داخل پاى نزديک تحريف برده، به دور آن مى‌پيچاند و سپس با کشيدن دست دور حريف و خراب کردن ستون دست‌هاى او، او را به روى تشک ولو مى‌کند و به‌طور کامل در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند تا دوباره حريف نتواند بنشيند.


- روش اجراء :

در حالت، سگک وارو با کمک پا و کليد‌کشي، مجرى در حالى که رکاب مى‌زند، پاى سگک‌شدهٔ حريف را بالا آورده، پنجهٔ سگک‌کردهٔ خود را به زير پاى زيرى حريف (پاى دور حريف) مى‌برد و سپس با گرفتن دست حريف از جلو و بالا به حالت کليدکشي، آن را به زير بغل دست جلوئى خود قرار مى‌دهد و به‌طرف خود مى‌کشد. در اين هنگام با بلند کردن پاى زيرى حريف به‌وسيلهٔ پاى سگک‌کردهٔ خود و فشارى که به بالاتنه و دست گرفته‌شدهٔ او وارد مى‌کند، او را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى:

با اجراء فن، سگک وارو با کمک پا و کليدکشي، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجري، عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - فن سگک وارو با کمک پا و کليدکشى).


فن سگک وارو با کمک پا و کليدکشى
فن سگک وارو با کمک پا و کليدکشى

نکات ايمنى

در مورد اجراء فنونى مانند عوج‌بند، سگک عوج‌بند، کلاتهٔ عوج‌بند و چنگک، رعايت نکات زير ضرورى است:


- در اجراء فنون عوج‌بند که فشار از جلو به سر و گردن حريف، وارد مى‌شود، بايد توجه نمود که وارد کردن فشار مستقيم به گردن حريف، خصوصاً در جفت عوج‌بند (دوبل‌نلسون) خطا محسوب مى‌شود و انجام آن ممکن است به مهره‌هاى گردن و خصوصاً نخاع آسيب‌ جدى وارد کند.


- فشار به کتف و مفصل شانهٔ حريف و کشش بيش از اندازهٔ حرکت طبيعى مفصل شانه، خطا به‌شمار مى‌رود، زيرا امکان آسيب‌ديدگى عضلات، رباط‌ها، تندون‌ها (زردپى‌ها) و مفصل شانه زياد است.


- در فن کلاته که هر دو پاى مجرى به داخل پاهاى حريف رفته، سگک مى‌شود، انجام جفت عوج‌بند (دوبل‌نلسون) خطا است. در اين شرايط، اگر هر دو پاى مجرى داخل پاهاى حريف باشد، فقط يک دست مجرى بايد به داخل عوج‌بند حريف رود و در صورتى‌که مجرى مى‌خواهد فن جفت عوج‌بند (دوبل‌نلسون) را اجراء کند، بايد فقط يک پاى خود را به داخل پاهاى حريف برده، يا سگک کند.


- اجراء فن چنگک فيتو و چنگک که باعث فشار مستقيم به مهره‌هاى گردن مى‌شود در ردهٔ سنى نونهالان و نوجوانان ممنوع است و معمولاً داوران اجازهٔ اجراء چنين فنونى را به کشتى‌گيران نونهال و نوجوان نمى‌دهند.