کلاته (Double leg scissors)

کلاته مهارتى است که کشتى‌گير مجرى با آن هر دو پاى خود را به داخل هر دو پاى حريف، سگک کرده و يک دست خود را نيز به داخل عوج‌بند و يا دور گردن حريف قرار مى‌دهد و سپس او را از يک سمت به روى پل مى‌برد.


- طريقهٔ گرفتن :

۱. هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف برده، به دور آن مى‌پيچاند، سپس با دست جلوئى خود، از بالا و با دست عقبى خود از زير بغل، دست دور حريف را مى‌گيرد و با کشيدن دست گرفته‌شدهٔ حريف و با انجام عمل رکاب زدن به کمک پاى عقبى خود و فشارى که به پائين‌تنهٔ حريف وارد مى‌کند، پاى ديگر خود را نيز از سمت ديگر بدن حريف به داخل پاى دور او مى‌برد و حريف را ولو کرده، دست عقبى خود را از زير بغل به داخل عوج‌بند دست دور حريف مى‌برد و او را در اختيار گرفته، کاملاً کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند).


روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند

۲. هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و با دست جلوئى خود، بازوى دست نزديک حريف را با دست ديگر خود، کمر او مى‌گيرد و با دست جلوئى خود، بازوى دست نزديک حريف را با دست ديگر خود، کمر او را مى‌گيرد و سپس او را به روى بدن خود کشيده، در همان لحظه‌ پاى جلوئى خود را به داخل نزديک حريف مى‌برد و همچنين پاى ديگر بدن خود را نيز به داخل پاى دور حريف برده، دست عقبى خود را در عوج‌بند دست دور او داخل کرده، او را در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت اجراء فن بارانداز).


روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت اجراء فن بارانداز
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت اجراء فن بارانداز

۳. هنگامى که حريف در خاک نشسته، کشتى‌گير مجرى از يک سمت در پشت او قرار گرفته، پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف مى‌برد و به دور آن مى‌پيچاند. سپس پاى ديگر خود را نيز به داخل پاى دور حريف برده، همزمان دست عقبى خود را در عوج‌بند دست دور او داخل مى‌کند و او را در اختيار گرفته، کاملاً کنترل مى‌کند (شکل - روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته).


روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته

- روش اجراء :

بعد از گرفتن فن کلاته عوج‌بند با هر يک از سه روش مذکور، در مبحث ”طريقه گرفتن کلاته“ مجرى با فشارى که به پاهاى سگک‌شدهٔ حريف به‌وسيلهٔ پاهاى خود وارد مى‌کند و فشارى که هم‌زمان به سر و گردن و بالاتنهٔ حريف با دستى که به داخل عوج‌بند حريف برده، او را به روى تشک ولو مى‌کند و از سمت مخالف دستى که عوج‌بند شده حريف را به روى پل مى‌برد.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، کلاته حريف به روى پل مى‌رود و دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد، و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل‌هاى ”روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند“ و ”روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته“).


روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت سگک عوج‌بند

روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته
روش گرفتن فن کلاته عوج‌بند در حالت نشسته