سگک عوج‌بند از سمت مخالف (Half nelson and leg scissors)

فن سگک عوج‌بند را نيز مى‌توان در حالى که حريف در خاک‌ نشسته، ابتدا با گرفتن عوج‌بند و سپس با انجام عمل سگک، گرفت (شکل - گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا عوج‌بند و سپس سگک).


گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا عوج‌بند و سپس سگک
گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا عوج‌بند و سپس سگک

- طريقهٔ گرفتن :

۱. به روش ساده :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار مى‌گيرد و پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف و دست عقبى خود را به داخل عوج‌بند دست دور او مى‌برد و به اين وسيله حريف را در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا سگک و سپس عوج‌بند ).


گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا سگک و سپس عوج‌بند
گرفتن فن سگک عوج‌بند، ابتدا سگک و سپس عوج‌بند

۲. روش دست‌درشکن :

هنگامى که حريف در خاک نشسته، مجرى از يک سمت در پشت او قرار گرفته، پاى جلوئى خود را به داخل پاى نزديک حريف مى‌برد و با دست جلوئى خود، مچ دست دور حريف را بالا گرفته، سپس به‌وسيلهٔ دست عقبى خود که آن را از زير دست دور حريف عبور مى‌دهد، مچ دست جلوئى خود را مى‌گيرد و به اين وسيله، حريف را کاملاً در اختيار گرفته، کنترل مى‌کند (شکل - گرفتن فن سگک عوج‌بند در حالت دست‌درشکن).


گرفتن فن سگک عوج‌بند در حالت دست‌درشکن
گرفتن فن سگک عوج‌بند در حالت دست‌درشکن

- روش اجراء :

۱. در اين حالت، مجرى با گرفتن فن سگک عوج‌بند و با فشار به بالاتنهٔ و سر و گردن حريف به‌طرف جلو، سر حريف را به روى تشک قرار داده، در اين هنگام با دستى که در عوج‌بند دست دور حريف قرار دارد، او را به‌طرف خود مى‌کشد و به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته).


اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته
اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف در حالت نشسته

۲. بعد از گرفتن فن سگک عوج‌بند، مجرى با فشارى که به بالاتنه و سر و گردن حريف به‌طرف جلو وارد مى‌کند، حريف را به روى تشک ولو مى‌کند و سپس با کشيدن دست گرفته‌شدهٔ حريف، او را از سمت مخالف به‌تدريج به روى پل مى‌برد (شکل - اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با ولو کردن حريف).


اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با ولو کردن حريف
اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با ولو کردن حريف

۳. بعد از گرفتن فن سگک عوج‌بند، مجرى با کشيدن حريف به طرف بالا و عقب به روى خود، با دست گرفته‌شدهٔ او، سعى مى‌کند، در حالى که او را از پشت به روى پل مى‌برد، دست عقبى خود را به داخل عوج‌بند حريف برده، او را کاملاً بر روى پل نگه‌دارد (شکل - اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با کشيدن حريف به‌طرف بالا و عقب).


اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با کشيدن حريف به‌طرف بالا و عقب
اجراء فن سگک عوج‌بند از سمت مخالف با کشيدن حريف به‌طرف بالا و عقب

- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن، سکگ عوج‌بند از سمت مخالف، حريف به روى پل رفته، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌‌شکن را به‌طور کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود.