بک‌هند، برگشت لوپ، حريف بلوک موازى

- تمرين لوپ و حرکت پا:

۱. بازیکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ سريع برمى‌گردد و لوپ فورهند مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ توپ دريافتى را با بک‌هند (پشت راکت) بلوک مى‌کند (مطابق شکل).

۵. بازیکن الف ـ ضمن حرکت به‌طرف توپ مجدداً لوپ فورهند مى‌زند (به‌طور موازي) (شکل زير).


ضربهٔ بک‌هند در قطر، بلوک فورهند در قطر، حريف لوپ روى بک‌هند و بلوک

- تمرين لوپ روى ضربهٔ بک‌هند و بلوک، حرکت پا و تقويت نقطهٔ فرود:

۱. بازیکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ نيز ضربهٔ بک‌هند مى‌زند.

۳. بازیکن الف ـ سريع برمى‌گردد و لوپ فورهند به‌طور موازى مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ به‌طرف فورهند حرکت مى‌کند و توپ لوپ را در قطر ميز بلوک مى‌کند.

۵. بازیکن الف ـ ضمن حرکت به‌طرف توپ مجدداً لوپ فورهند مى‌زند (شکل زير).


لوپ فورهند در حرکت به اندازهٔ دوسوم عرض ميز، حريف بلوک

- تمرين لوپ روى بلوک و حرکت پا:

۱. بازیکن الف ـ ضربهٔ فورهند مطابق شکل مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ ضربهٔ فورهند در قطر ميز مى‌زند.

۳. بازیکن الف ـ به‌طرف توپ حرکت کرده و لوپ فورهند مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ توپ دريافتى را مطابق شکل بلوک مى‌کند.

۵. بازیکن الف ـ ضمن برگشت به‌جاى اوليه مجدداً لوپ فورهند، مطابق شکل مى‌زند (شکل زير).همان‌طورى که مشاهده مى‌شود بازیکن الف مجبور است به اندازهٔ دوسوم عرض ميز حرکت کند و توپ‌ها را لوپ بزند.

بک‌هند، بک‌هند لوپ در قطر، با چرخش بدن لوپ فورهند موازى

- تمرين لوپ فورهند و بک‌هند و حرکت پا :

۱. بازیکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ ضربه‌اى مشابه مى‌زند.

۳. بازیکن الف ـ لوپ بک‌هند در قطر مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ توپ دريافتى را در قطر ميز بلوک مى‌کند.

۵. بازیکن الف ـ با چرخشى (چرخش بدن و حرکت پا) سريع لوپ فورهند به‌طور موازى مى‌زند (شکل زير).


بک‌هند، چرخش بدن، لوپ و بعد تک در قطر ميز

- تمرين تک (اسمش) روى بلوک در قطر ميز:

۱. بازیکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عمل مشابهى انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ سريع برمى‌گردد و لوپ فورهند مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ توپ دريافتى را در قطر ميز بلوک مى‌کند.

۵. بازیکن الف ـ توپ بلوک شده را حمله (تک) مى‌زند (شکل زير).