در برنامه‌هاى تمرينى بهتر است براى هر تمرين ۲۰-۱۵ دقيقه در نظر گرفته شود. ضمناً اين تمرين‌ها بيشتر براى بازیکنانى مناسب است که روش آنها حمله‌اى بوده و قادر به انجام فنون مشابهى مى‌باشند. اغلب بازیکنان ايرانى به روش حمله‌اى بازى مى‌کنند.

فورهند، لوپ با حرکت (عقب و جلو)

- تمرين لوپ، تقويت نقطهٔ فرود و حرکت پا.

۱. بازیکن الف ـ با فاصلهٔ کم از ميز ضربه فورهند مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ با فاصلهٔ متوسط از ميز (اين فاصله مى‌تواند از ۱ تا ۲ متر باشد) ”لوپ فورهند“ مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ با فاصله گرفتن از ميز عملى مشابه انجام مى‌دهد (شکل زير).


بک‌هند، بک‌هند لوپ، با حرکت به عقب و جلو

- تمرين بک‌هند لوپ، تقويت نقطهٔ فرود و حرکت پا.

۱. بازیکن الف ـ با فاصلهٔ کم از ميز ضربهٔ بک‌هند مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه بازیکن الف انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ با فاصلهٔ متوسط از ميز ”بک‌هند لوپ“ مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ با فاصله گرفتن از ميز عملى مشابه بازیکن الف انجام مى‌دهد (شکل زير).


يک نفر فقط بک‌هند، حريف يک بک‌هند، يک فورهند و با حرکت مجدداً فورهند

- تمرين ضربهٔ فورهند و بک‌هند، کنترل توپ و تقويت حرکت پا

۱. بازیکن الف ـ ضربهٔ بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ برمى‌گردد (با چرخش بدن و حرکت پا) ضربهٔ فورهند از ناحيهٔ بک‌هند را مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ ضربهٔ بک‌هند را به‌طور موازى مى‌زند.

۵. بازیکن الف ـ برمى‌گردد ـ با حرکت به‌طرف فورهند، ضربهٔ فورهند را به‌طور موازى مى‌زند.


فورهند از ناحيهٔ بک‌هند، ناگهان لوپ به‌طور موازى

- تمرين ضربهٔ فورهند و لوپ روى فورهند و تقويت تغيير نقطهٔ فرود:

۱. بازیکن الف ـ از ناحيهٔ بک‌هند، ضربهٔ فورهند مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه بازیکن الف انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ مجدداً ضربهٔ فورهند در قطر مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ به‌طور ناگهانى لوپ فورهند به‌طور موازى مى‌زند (شکل زير).