کات بک‌هند، لوپ و تک

- تمرين تک (اسمش) روى بلوک و حرکت پا (۲):

۱. بازیکن الف ـ کات بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ برمى‌گردد (با چرخش بدن و حرکت پا) لوپ فورهند در قطر مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ با بک‌هند، لوپِ حريف را به‌طور موازى بلوک مى‌کند.

۵. بازیکن الف ـ با حرکت به‌طرف توپ، تک (اسمش) مى‌زند (شکل زير).


کات بک‌هند، برگشت کات فورهند، ضمن حرکت، لوپ فورهند

- تمرين لوپ روى کات توى ميز و حرکت پا :

۱. بازیکن الف ـ کات بک‌هند در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عمل مشابهى انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ برمى‌گردد کات فورهند مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ کات بک‌هند به‌طور موازى مى‌زند.

۵. بازیکن الف ـ پس از حرکت به‌طرف توپ، لوپ فورهند به‌طور موازى مى‌زند (شکل زير).


کات بک‌هند، برگشت کات فورهند، ضمن حرکت، لوپ در نقطهٔ فرود

- تمرين لوپ روى کات توى ميز، تقويت نقطهٔ فرود و حرکت پا:

اين تمرين تقريباً مشابه تمرين کات بک‌هند، برگشت کات فورهند، ضمن حرکت، لوپ فورهند است منتهى آخرين ضربه بايستى در نقطهٔ فرود مشخص شده زده شود.


۱. بازیکن الف ـ کات بک‌هند در قطر مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ کات بک‌هند جواب مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ برمى‌گردد (با چرخش بدن و حرکت پا) و کات فورهند در قطر ميز مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ کات بک‌هند به‌طور موازى مى‌زند.

۵. بازیکن الف ـ ضمن حرکت به‌طرف توپ، لوپ فورهند در نقطهٔ مشخص شده مى‌زند (شکل زير).


کات بک‌هند، يکى موازى، حريف لوپ فورهند

- تمرين لوپ روى کات توى ميز و حرکت پا:

۱. بازیکن الف ـ کات بک‌هند در قطر مى‌زند.

۲. بازیکن ب ـ عملى مشابه انجام مى‌دهد.

۳. بازیکن الف ـ مجدداً کات در قطر مى‌زند.

۴. بازیکن ب ـ کات بک‌هند به‌طور ناگهانى موازى مى‌زند.

۵. بازیکن الف - سريع به‌طرف توپ حرکت مى‌کند و لوپ فورهند در قطر ميز مى‌زند (شکل زير).