زمان ضربه زدن به توپ

اين زمان مستقيماً به‌جاى (لحظهٔ) تماس توپ و راکت مربوط مى‌شود. توپ از لحظهٔ برخورد با ميز و تا زمانى که جهش کند و بعد به‌طرف پائين فرود مى‌آيد و به زمين نزديک مى‌شود سه مرحله را طى مى‌کند:


۱. مرحلهٔ قبل از اوج (Early): توپ از روى ميز بلند شده و هنوز به نقطهٔ اوج جهش نرسيده است.


۲. مرحلهٔ (نقطهٔ) اوج (Peak): توپ بعد از بلند شدن، به حداکثرِ جهش مى‌رسد.


۳. مرحلهٔ بعد از اوج (Late): توپ از اوج به پائين مى‌آيد. اين مرحله، خود به دو قسمت تقسيم مى‌شود:


- اولين مرحلهٔ بعد از اوج؛ يعنى توپ از نقطهٔ اوج شروع به پائين آمدن مى‌کند.

- دومين مرحلهٔ بعد از اوج؛ که ادامهٔ پائين آمدن يا فرود توپ است.


همان‌طور که براى اجراء هر فنى لازم است راکت به يک نقطهٔ مشخص از توپ کشيده شود تا نتيجهٔ بهترى عايد گردد، هر فنى هم يک زمان (مرحلهٔ ضربه زدن) مخصوص دارد که بايد در آن مرحله، به توپ ضربه زده شود تا توپ به‌طور صحيح روى ميز حريف فرود آيد، به‌طور مثال، براى اجراء فن ”بلوک“ لازم است قبل از اوج، راکت را جلوى توپ نگهداريد، براى زدن ضربهٔ ”فورهند ساده“ بهتر است به توپ در اوج جهش ضربه بزنيد و براى اجراء فن ”هاى‌لوپ“ بايد صبر کنيد توپ به دومين مرحلهٔ بعد از اوج برسد آن وقت راکت را به آن بکشيد؛ در غير اين صورت، يعنى اگر زودتر اين کار را انجام دهيد، توپ به خارج از ميز حريف مى‌رود. لازم به ذکر است که زود يا دير زدن توپ تغييراتى در به کارگيرى نوع فن ايجاد مى‌کند که اين تغييرات بيشتر در مرحلهٔ بعد از ضربه مشخص مى‌شود. براى مثال هنگام اجراء فن لوپ بعد از اوج، حرکت دست در مرحلهٔ بعد از ضربه به‌طرف بالا و جلو است، برخلاف آن اگر لوپ در اوج بزنيم، حرکت دست بعد از ضربه به‌طرف جلو و کمى بالا است. شکل زير


زواياى راکت

زواياى راکت، هنگام اجراء فنون مختلف تغيير مى‌کند و به عواملى از قبيل نوع فن، نوع و ميزان پيچ و سرعت توپ، زمان ضربه، ارتفاع توپ و فاصلهٔ شما از ميز بستگى دارد.


اگر بخواهيد لوپ بزنيد بايد زاويهٔ راکت را ببنديد و اگر بخواهيد کات بزنيد بايد زاويهٔ راکت را باز کنيد.


به‌طور کلي، اگر زاويهٔ بين صفحهٔ راکت و ميز کمتر از ۹۰ درجه باشد، از نوع قرارگيرى کمى بسته، بسته و کاملاً بسته صحبت مى‌کنيم. اما اگر اين زاويه، بيشتر از ۹۰ درجه باشد، از نوع قرارگيرى کمى باز، باز و يا کاملاً باز سخن مى‌گوئيم. اگر ۹۰ درجه باشد، بايد از حالت عمود صحبت شود.


- در زاويه‌ٔ کاملاً بسته، راکت به قسمت بالاى توپ (حدوداً ۱۲ توپ) برخورد مى‌کند.

- در زاويهٔ بسته، راکت به قسمت ۱ توپ برخورد مى‌کند.

- در زاويهٔ کمى بسته، راکت به قسمت ۲ توپ برخورد مى‌کند.

- در زاويهٔ عمودي، راکت به قسمت ۳ توپ برخورد مى‌کند.

- در زاويهٔ کمى باز، راکت به قسمت ۴ توپ برخورد مى‌کند.

- در زاويهٔ باز، راکت به قمست ۵ توپ برخورد مى‌کند. در زاويهٔ کاملاً باز، راکت به قسمت پائين توپ (حدوداً قسمت ۶ توپ) برخورد مى‌کند. شکل زير.