مراحل ضربه زدن به توپ

- حالت آماده (مرحلهٔ قبل از ضربه):

اين مرحله، که به آن دورخيز نيز مى‌گويند، مرحله‌اى است که حرکت راکت به حالت آماده حرکت پا و محل ايستادن جزءِ آن مى‌باشد.


- حرکت راکت به جلو (مرحلهٔ هنگام ضربه):

به اين مرحله، لحظهٔ تماس نيز مى‌گويند و مرحله‌اى است که راکت از عقب به جلو تا لحظه‌ٔ تماس با توپ حرکت کند. تغيير سريع زاويهٔ راکت نيز جزءِ اين مرحله است.


- هماهنگى بدنى و حرکت آن بعد از ضربه به توپ (مرحلهٔ بعد از ضربه):

اين مرحله به چگونگى همکارى بين دست آزاد، چرخش کمر و تغيير مرکز ثقل بدن با حرکت ضربه زدن به توپ مربوط مى‌شود. مرحلهٔ بعد از ضربه، که ادامهٔ حرکت بعد از زدن ضربه است، به‌علت تأثير روى کنترل تعادل بازيکنان و همچنين افزايش قدرت و سرعت ضربه‌ها و دقت در هدف‌گيرى و نقطهٔ فرود توپ، از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. (شکل زير)


نقاط مشخصهٔ توپ

براى مشخص کردن قسمتى از توپ که به آن ضربه مى‌زنيم توپ را مانند صفحهٔ ساعت تقسيم‌بندى مى‌کنيم. البته چون در بازى فقط به يک نيم‌کرهٔ توپ (مثلاً نيم‌کرهٔ سمت راست) ضربه مى‌زنيم بنابراين تقسيم‌بندى مطابق شکل زير انجام مى‌شود.اين تقسيمات به‌صورت زير است:


- قسمت بالاى توپ يعنى نقطهٔ ۱۲ توپ.

- قسمت بين بالا و وسط توپ يعنى نقاط ۱ و ۲ توپ.

- قسمت وسط توپ يعنى نقطهٔ ۳ توپ.

- قسمت بين پائين و وسط توپ يعنى نقاط ۴ و ۵ توپ.

- قسمت پائين توپ يعنى نقطهٔ ۶ توپ.


کاربرد نقاط مشخص شده روى توپ، در فنون مختلف متفاوت است، مثلاً اگر بخواهيم لوپ ‌سريع (Drive Loop) بزنيد بايد راکت را به قسمت بين بالا و وسط توپ يعنى نقاط ۱ و ۲ توپ بکشيد. شکل زيرو اگر بخواهيد کات بکشيد بايد راکت را به نقاط ۴، ۵ و يا بين ۵ و ۶ توپ بکشيد. شکل زير.