حالت آماده يا وضعيت درست ايستادن پشت ميز را بايد قبل از اينکه هر ضربه‌اى را در تنيس روى ميز بياموزيد، ياد بگيريد. اين امر به‌گونه‌اى باشد که بتوانيد گذشته از ازدياد تعادل و پايدارى بدن، از کليهٔ نيروهاى ممکن خود (نيروى پا، کمر و دست) براى بهتر ضربه زدن استفاده کنيد.


به‌طور کلى حالت آماده به دو منظور انجام مى‌گيرد: يکى براى اجراء فن، و ديگرى براى دريافت توپ (دريافت سرويس). صرف‌نظر از اينکه حالت آماده به چه منظورى انجام مى‌شود (اجراء فن و يا دريافت) بايد پاها را به اندازه، يا کمى بيش از عرض شانه، باز بگذاريد؛ وزن بدن را بر روى پنجه‌ها (دوسوم وزن بدن روى پنجه‌ها و يک‌سوم روى پاشنه‌ها) و داخل قرار دهيد و بدن را از دو ناحيه زاويه بدهيد، يکى از ناحيهٔ زانو (با خم کردن زانوها به جلو) و ديگر از ناحيهٔ لگن خاصره (با خم کردن بالاتنه به جلو). اگر حالت آماده براى دريافت را به خود مى‌گيريد بايد دست‌ها را تقريباً به موازات هم و به حالت افقى در جلوى بدن قرار دهيد. زانوها را کمى به‌طرف داخل بدن بچرخانيد و حدوداً به اندازه‌ٔ يک دست از ميز فاصله بگيريد. ضمناً چشم‌هاى خود را متوجه دست و حرکات حريف نمائيد. اين حالت شما را براى حرکت سريع به هر طرف، به‌منظور ضربه زدن با رو يا پشت راکت، قادر مى‌سازد. (شکل‌هاى زير).محل مناسب قرار گرفتن در پشت ميز، به‌منظور دريافت، براى بازيکنان مختلف متفاوت است. اين امر در بازيکنانى که شيوهٔ راکت‌گيرى آنها دستى يا دست دادن است با بازيکنانى که به روش قلمى راکت‌گيرى مى‌کنند و همچنين در بازيکنانى حمله‌اى با بازيکنان دفاعى فرق مى‌کند. توضيحاتى که در اين‌باره داده‌ مى‌شود مربوط به بازيکنان راست دست است و براى بازيکنان چپ دست عکس اينها صادق است. اگر شما به روش دستى راکت‌گيرى مى‌کنيد و روش بازى شما هم حمله‌اى است، محل مناسب قرار گرفتن در پشت ميز تقريباً در قسمت سمت چپ آن و به فاصلهٔ يک دست از ميز مى‌باشد؛ در اين صورت، براى ضربه‌هاى با روى راکت فضاى بزرگتر و مناسب‌ترى به‌وجود مى‌آيد. بازيکنانى که به روش دفاعى بازى مى‌کنند فاصله‌ٔ آنها از ميز بيشتر است، اما بازيکنانى که روش راکت‌گيرى آنها قلمى است به‌علت اينکه مجبور هستند فقط از يک طرفِ راکت در ضربه زدن استفاده کنند و حرکت عرضى بيشتر پشت ميز داشته باشند، حالت آماده‌ٔ آنها به‌صورتى است که زواياى بدن را بسته‌تر (يعنى بدن بيشتر خم مى‌شود) و فاصلهٔ پاها را بيشتر مى‌کنند تا بتوانند حرکت عرضى پشت ميز را بهتر انجام دهند و به توپ‌هائى که در زوايا زده مى‌شود برسند. البته محل مناسب استقرار اين بازيکنان در گوشهٔ سمت چپ ميز است. (شکل زير)براى اجراء هر فنى يک حالت آماده (مرحلهٔ قبل از ضربه) مربوط به آن فن وجود دارد که بايد به آن توجه کرد. مثلاً حالت آماده براى ضربهٔ کات‌فورهند با لو‌پ‌فورهند شکل‌هاى زير با رعايت آن حالت مخصوص هر فن، مى‌توانيم به‌طور صحيح و مؤثر آن فن را اجراء نمائيم. (شکل‌هاى زير) توضيحات مربوط به حالت آماده براى هر فن، در بخش مخصوص آن خواهد آمد.


چين‌شين هوآ، عضو تيم ملى چين در مسابقات جهانى ۱۹۸۵ سوئد و مسابقات جهانى ۱۹۸۷ هند
چين‌شين هوآ، عضو تيم ملى چين در مسابقات جهانى ۱۹۸۵ سوئد و مسابقات جهانى ۱۹۸۷ هند

ترور بران، دانش‌آموز استراليائى قهرمان زير ۲۰ سال اقيانوسيه
ترور بران، دانش‌آموز استراليائى قهرمان زير ۲۰ سال اقيانوسيه