مراحل آموزش شروعِ نشسته

شروع از وضعيّت‌هاى مختلف


ـ مى‌تواند به‌طور انفرادى يا دو نفره يا گروهى انجام شود.


ـ يک‌نفر ديگرى را تعقيب کند


هدف:

توسعهٔ عکس‌العمل و شتاب‌گيرى از وضعيّت سکون

عکس‌العمل از شروع ايستاده


ـ شروع ايستاده از خط


ـ استفاده از علامت‌هاى شروع مختلف مانند، صدا، نور، لمس و غيره.


هدف:

توسعهٔ عکس‌العمل و تمرکز :

شروع ایستاده


ـ شروع (استارت) با انتقال وزن بدن به جلو بدون دستور (۱)


ـ شروع ايستاده در وضعيّتى که بدن به طرف جلو خم شده است (۲)


ـ شروع ايستاده در حالى‌که دست‌ها با زمين در تماس هستند (۳)


هدف:

توسعهٔ شتاب‌گيرى در حالى‌که بدن ابتدا به‌طرف جلو متمايل و سپس تنه راست مى‌شود.

وضعيّت به‌جاى خود


ـ کاشتن و تنظيم صفحه‌هاى تخته شروع (Start Block)


ـ شرح و نمايش وضعيّت ”به‌جاى خود“


ـ تصحيح اين وضعيت به‌وسيلهٔ مربى يا همبازى


هدف:

آشنا کردن وضعيّت ”به‌جاى خود“

وضعيّت حاضر


ـ شرح و نمايش وضعيّت ”حاضر“


ـ تکرار تمرين وضعيت ”به‌جاى خود“ و ”حاضر“ و تعويض مکرر اين وضعيت‌ها بدون شروع.


ـ تصحيح وضعيت ”حاضر“ به‌وسيلهٔ مربى يا همبازى.


هدف:

آشنا کردن وضعيّت ”حاضر“

اجراء کامل تکنيک

ـ انجام شروعِ نشسته و شتاب‌گيرى به مسافت ۱۰ تا ۳۰ متر بدون دستور و با دستور


ـ انجام شروع نشسته با رعايت مدت زمان‌هاى مختلف بين ”حاضر“ و صداى طپانچه به‌صورت انفرادى و دو نفره در خطوط مختلف و خطوط مستقيم و قوسي.


هدف:

ارتباط دادن و الحاق مراحل مختلف براى تکميل کردن کل مهارت شروع.