ويژگى‌هاى تکنيکى وضعيّت حاضر


آماده شدن براى مرحله رانش


ـ پاشنه‌ها به‌طرف عقب فشار وارد مى‌کنند.


ـ زاويه زانوى پاى جلو، در وضعيّت حاضر ۹۰ درجه است.


ـ زاويه زانوى پاى عقب در حدود ۱۴۰ ـ ۱۲۰ درجه است.


ـ لگن اندکى بالاتر از سطح شانه‌ها قرار دارد و بالاتنه وضعيتى مايل به پائين دارد.


ـ وزن بدن روى دست‌ها و شانه‌ها بالا و اندکى جلوتر از دست‌ها قرار گيرد. (تصوير بالا)

ويژگى‌هاى تکنيکى مرحلهٔ رانش


شروع شتاب‌گيرى و آماده شدن براى اولين گام سريع


ـ در حالى‌که هر دو پا بر صفحه‌هاى تخته شروع فشار وارد مى‌آورند، قسمت پشت ورزشکار بايد کشيده باشد و بالاتنهٔ او به طرف بالا بيايد.


ـ دست‌ها همزمان از زمين جدا شده، در وضعيت دست و پاى مخالف حرکت مى‌کنند


ـ پاى عقب با شدّت بيشتر در زمانى کوتاه و پاى جلو با شدت کمتر و در زمانى طولانى‌تر به صفحه‌هاى تخته شروع فشار وارد مى‌کنند.


ـ پاى عقب در حالى‌که بدن به‌طرف جلو متمايل است به‌سرعت به‌طرف جلو رانده شود.


ـ در تکميل عمل رانش مفاصل زانو و لگن را باز کنيد.

ويژگى‌هاى تکنيکى مرحله شتاب‌گيرى


افزايش سرعت و ايجاد وضعيّتى براى ورود به‌ سرعت کامل


ـ پاى جلو را براى برداشتن اوّلين گام سريع طورى برداريد که سينهٔ پا روى زمين قرار بگيرد.


ـ وضعيّت بدن را در حالى‌که بدن به‌طرف جلو متمايل است و هنوز باز نشده حفظ کنيد.


ـ ساق پا در وضعيّت کشيده و موازى با زمين قرار گيرد.


ـ طول و تواتر گام را از يک گام به گام بعدى افزايش دهيد.


ـ بالاتنه را به آهستگى پس از طى ۳۰ ـ ۲۰ متر راست کنيد.