ويژگى‌هاى تکنيکى تنظيم صفحه‌هاى تخته شروع


به‌وجود آوردن وضعيّت ”حاضر“ مطلوب با استفاده از صفحه‌هاى تختهٔ شروع با توجه به اندازه‌هاى بدن و قابليت‌هاى ورزشکار


ـ صفحهٔ جلوئى تخته شروع ۲ پا پشت خط شروع قرار مى‌گيرد.


ـ صفحهٔ عقبى تخته شروع ۵/۱ پا پشت صفحهٔ تخته شروع جلوئى قرار مى‌گيرد.


ـ صفحهٔ تخته شروع جلوئى صاف‌تر يعنى با شيب کم‌تر کار گذاشته مى‌شود.


ـ صفحهٔ تخته شروع عقبى با شيب بيشترى کار گذاشته مى‌شود. (تصوير بالا)

ويژگى‌هاى تکنيکى وضعيّت به‌جاى خود


قرار گرفتن در وضعيّت شروع مطلوب با توجّه به اندازهٔ بدن و توانائى‌هاى ورزشکار


ـ هر دو پا در تماس با زمين است.


ـ زانوى پاى عقب روى زمين قرار دارد.


ـ دست‌ها در حالى‌که اندکى بيش از عرض شانه‌ها از هم فاصله دارند روى زمين قرار دارند.


ـ انگشتان دست‌ها، حالتى ”پل“ مانند به‌وجود آورده بازوها وزن بدن را تحمل مى‌کنند.


ـ سر در امتداد صفحه‌هاى تخته شروع قرار مى‌گيرد و چشم‌ها مستقيماً به‌طرف پائين نگاه مى‌کنند. (تصوير بالا)