بالا آوردن دست از عقب

عضلات عمل‌کننده بر روى استخوان بازو شامل: بخش خلفى دالي، پشتى بزرگ و گرد بزرگ مى‌باشد. بلند شدن قسمت انتهايى استخوان کتف توسط سينه‌اى کوچک انجام مى‌شود.


هايپراکستنشن دست از مفصل شانه
هايپراکستنشن دست از مفصل شانه

اين حرکت در اسکى صحرانوردى و در مرحلهٔ آخر حرکت دست در شناهاى سينه و پروانه ديده مى‌شود و مقدار آن محدود است. نقش اصلى حرکت فوق توسط عضلات دالى خلفي، گرد بزرگ و تحت کتفى است ولى عضلات پشتى بزرگ و سر دراز عضلهٔ سه سر بازوى نيز در آن دخالت دارند و سهم نيروى اعمال شده توسط هر يک از عضلات فوق‌الذکر به‌شرح زير است:


دالى N.m ۸/۸۳
عضلهٔ تحت کتفى N.m ۸/۸۳
عضلهٔ گرد بزرگ N.m ۷/۸۵
عضلهٔ پشتى بزرگ N.m ۲/۹۴
عضلهٔ سه سر بازويى N.m ۰/۹۸

چرخش داخلى استخوان بازو

چرخش داخلى استخوان بازو توسط عضلات تحت کتفي، گرد بزرگ (در حالت وجود مقاومت)، پشتى بزرگ، بخش قدامى دالي، سينه‌اى بزرگ و اگر حرکت چرخش داخلى بخواهد پس از چرخش خارجى شروع شود غرابى بازويى و سر کوتاه عضلهٔ دو سر نيز در مرحلهٔ اول چرخش داخلى دخالت خواهند داشت. در حرکت فوق چنانچه کتف با حالت آبداکشن يا بلند شدن لبهٔ داخلى آن همراه باشد عضلات دندانه‌اى بزرگ، سينه‌اى کوچک و اگر متمايل به سمت بالا باشد گوشه‌اى و ذوزنقه يک و دو و متوازى‌الاضلاع دخالت دارند.


اين حرکت در ورزش‌هايى چون کشتي، جودو، شمشيربازى و همچنين تمام شناها ديده مى‌شود. نيروى وارده توسط هر يک از عضلات چرخش‌دهندهٔ داخلى استخوان بازو به‌شرح زير مى‌باشد:


عضلهٔ تحت کتفى N.m ۳۲/۳۷ (قوى‌ترين عضلهٔ چرخش‌دهندهٔ داخلى)
عضلهٔ سينه‌اى بزرگ N.m ۹/۸۱
سر کوتاه عضلهٔ دو سر بازويى N.m ۹/۸۱
عضلهٔ گرد بزرگ N.m ۷/۸۵
بخش قدامى عضلهٔ دالى N.m ۲/۹۴
عضلهٔ پشتى N.m ۲/۹۴


مجموع نيروى چرخش‌دهندهٔ داخلى دو برابر نيروى عضلات چرخش‌دهندهٔ خارجى مى‌شود.

چرخش خارجى استخوان بازو

چرخش خارجى استخوان بازو توسط عضلهٔ تحت خارى و گرد کوچک و همچنين بخش خلفى دلتوئيد در حالى که استخوان بازو در حالت آداکشن و اکستنشن باشد، انجام مى‌شود. چنانچه حرکت فوق با آداکشن کتف همراه باشد، ذوزنقه، دو، سه، چهار و متوازى‌الاضلاع در اين حرکت شرکت دارند.


اين حرکت نيز در ورزش‌هاى رزمى و شمشيربازى ديده مى‌شود و عضلهٔ تحت خارى کار اصلى را عهده‌دار است. سهم نيروى وارده توسط هر يک از عضلات چرخش‌دهندهٔ خارجى استخوان بازو به‌شرح زير مى‌باشد:


عضلهٔ تحت خارى N.m ۲۴/۵۳
عضلهٔ دالى خلفى N.m ۳/۹۲
عضلهٔ گرد کوچک N.m ۲/۹۴