بالا آوردن دست از جلو

آوردن دست از جلو به بالا تا حد افقي، عضلات شرکت‌کننده: بخش قدامى دلتوئيد، بخش ترقوه‌اى سينه‌اى بزرگ، احتمالاً غرابى بازويى و بالاخره دو سر بازويى (سر کوتاه)، چون حرکت فوق با چرخش بالايى استخوان کتف همراه است. دو عضلهٔ دندانه‌اى بزرگ و ذوزنقه قسمت دو و چهار (به مقدار کم) در اين حرکت دخالت دارند.


بالا آوردن دست از جلو با حضور مقاومت
بالا آوردن دست از جلو با حضور مقاومت

اگر حرکت بالا آوردن دست از جلو ادامه يابد و تا به حد رسيدن به حالت عمودى در بالاى سر و حتى فراتر از آن برود (هايپرفلکشن) عضلات شرکت‌کننده همان عضلاتى که در بالا شرکت دارند خواهد بود. و اگر چرخش خارجى هم داشته باشد، تحت خارى و گرد کوچک نيز عمل مى‌کنند. در عضلات کمربند شانه، چون کتف چرخش بالايى مى‌يابد، باز دندانه‌اى بزرگ و ذوزنقه دو و چهار به ميزان انقباض خود (شکل زير) مى‌افزايند. در چنين حالتى کتف نيز به بالا کشيده مى‌شود که عضلات گوشه‌اى ذوزنقه يک و دو و متوازى‌الاضلاع نيز دخالت خواهند داشت.


به‌طور کلى عضلهٔ دالى بيشترين کار را در بالا بردن دست به‌عهده دارد، مجموع نيروى وارده توسط عضلات حدود N.m ۱۶۶/۷۷ است و سهم هر يک از عضلات به‌شرح زير مى‌باشد:


دالى N.m ۹۷/۱۲
سر کوتاه عضله دو سر بازويى N.m ۱۶/۶۸
عضلهٔ فوق خارى ۱۳/۷۳ N.m
عضلهٔ سينه‌اى بزرگ N.m ۷/۸۵
عضلهٔ تحت خارى N.m ۷/۸۵
عضلهٔ غرابى بازويى N.m ۶/۸۷
عضلهٔ تحت کتفى N.m ۵/۸۹

پايين آوردن دست از جلو

(چه با مقاومت و با سرعتى بيشتر از پايين کشيدن توسط نيروى جاذبه)


عضلات عمل‌کننده: بخش جناغى سينه‌اى بزرگ، گرد بزرگ (در حالى که مقاومت وجود داشته باشد) پشتى بزرگ (به‌خصوص در ۶۰ درجه مرحلهٔ پايين حرکت) و احتمالاً بخش خلفى دالى و سر دراز عضلهٔ سه سر. حرکت فوق (اکستنشن) از قوى‌ترين حرکات شانه است.


چنانچه دست در اين حرکت، چرخش داخلى داشته باشد عضلات تحت کتفي، گرد بزرگ، پشتى بزرگ و سينه‌اى بزرگ دخالت خواهند داشت.


برگشت چرخش بالايى و کشش بالايى کتف توسط عضلات کشيده شده انجام مى‌شود. ولى وقتى که مقاومتى در سر راه باشد، سينه‌اى کوچک، ذوزنقه بخش چهار، تحت ترقوه‌اى و متوازى‌الاضلاع فعال خواهند شد. همان‌طور که قبلاً ذکر شد در کشش بالايى بارفيکس آداکتورهاى کتف يعنى ذوزنقه دو، سه و چهار و متوازى‌الاضلاع به‌شدت منقبض مى‌شوند. در اين حرکت پايين‌کشنده‌هاى کتف يعنى سينه‌اى کوچک و ذوزنقه ۴ نيز انقباض دارند. در تمام شناها دست‌ها ابتدا به بالاى سر مى‌رود تا آب را بگيرد و به عقب بکشد و به‌همين علت گروه‌هاى عضلانى ذکر شده تقويت مى‌شوند.