فلکشن افقى استخوان بازو

اين حرکت که از حالت افقى دست در کنار بدن (آبداکشن ۹۰ درجهٔ بازو) به حالت افقى دست در جلوى بدن مى‌رسد توسط عضلات سينه‌اى بزرگ، بخش قدامى دالي، غرابى بازويى و سر کوتاه عضلهٔ دو سر بازويى انجام مى‌گردد. و چون آرنج در حالت کشيده (اکستنشن) مى‌باشد استخوان کتف نيز دور مى‌گردد و عضلات دندانه‌اى قدامى و سينه‌اى کوچک وارد عمل مى‌شوند. نمونهٔ اين حرکت در ورزش‌ها در پرتاب ديسک است و پرتاب‌کنندهٔ ديسک به تقويت عضلات فوق‌الذکر نيازمند مى‌باشد.

حرکت اکستنشن افقى استخوان بازو

(از حالت افقى در جلو به حالت افقى در کنار) در اين حرکت عضلات بخش خلفى دالي، تحت خارى و گرد کوچک و سر دراز عضلهٔ سه سر دخالت دارند. حرکت فوق با آداکشن کتف همراه مى‌باشد که عضلات متوازى‌الاضلاع، ذوزنقه دو، سه و چهار در آن دخالت دارند.


دو عضلهٔ ديگر به نام دو سر و سه سر بازويى که عمل حرکتى اصلى آنان بر روى مفصل شانه نيز اثر حرکتى دارند.

عضلهٔ دو سر بازويى

اين عضله در سطح قدامى استخوان بازو قرار دارد و نام ديگرش تاکنندهٔ آرنج است. اين عضله بر بالاى مفصل شانه مى‌چسبد لذا باعث حرکت استخوان بازو نيز مى‌گردد، و به‌خوبى قابل لمس و مشاهده مى‌باشد.سر ثابت: سر دراز آن به بالاى حفرهٔ دورى و سر کوتاه به زائدهٔ غرابى استخوان کتف متصل است.


سر متحرک: برجستگى استخوان زند زبرين


عمل: سر دراز آن دورکنندهٔ استخوان بازو و چرخش خارجى آن را باعث مى‌شود، در حالى که سر کوتاه فکسور و نزديک‌کننده و چرخش‌دهندهٔ داخلى و همين‌طور فلکسور افقى استخوان بازو را باعث مى‌گردد. جهت کشش عضلانى دو سر بازويى و غرابى بازويى تقريباً در يک جهت مى‌باشد و عملشان در حالى‌که يکى مى‌باشد با اثر کمى انجام مى‌گردد، (البته اثر عمل دو سر بازويى بيشتر است). عمل اين عضله بر روى مفصل آرنج به طريقى است که باعث فلکشن آرنج و سوپينشن ساعد مى‌گردد.

عضلهٔ سه سر بازويى

اين عضله در سطح خلفى استخوان بازو قرار دارد و همان‌طور که نامگذارى شده است سر ثابت آن داراى سه سر است. يکى از سه سر فوق که درازترين سر آن نيز مى‌باشد به زير حفرهٔ دورى استخوان کتف اتصال دارد و موجب حرکات استخوان بازو مى‌گردد.سر ثابت: سر بيرونى ان به نيمهٔ بالايى سطح خلفى استخوان بازو و سر ميانى آن به دو سوم بخش پايينى سطح خلفى استخوان بازو متصل است.


سر متحرک: زائدۀ آرنجى استخوان زند زيرين


عصب‌گيري: عصب راديال


عمل: بر روى مفصل شانه حرکات اکستنشن و آداکشن استخوان بازو و بر روى مفصل آرنج اکستنشن يا بازکنندهٔ آرنج مى‌باشد.


عضلهٔ سه سر بازويى در ورزش‌هايى چون شناى روى زمين ، پرتاب وزنه، بالاى سر بردن هالتر و بسيارى از فعاليت‌هاى ورزشى به‌کار گرفته مى‌شود.


نقش عضلهٔ سه سر بازويى در شناى روى زمين
نقش عضلهٔ سه سر بازويى در شناى روى زمين