تاکنندهٔ شست پا

سر ثابت: استخوان ناوى و اولين استخوان ميخى


سر متحرک: با دو سر به سطح کف پايى استخوان‌هاى اول کف پا و بند اول شست پا متصل مى‌باشد.


عصب‌گيري: عصب ميانى کف پايي.


عمل: فلکشن شست پا از مفصل استخوان کف پا.


نزديک‌کنندهٔ شست پا

اين عضله داراى دو سر مجزا و متمايز مى‌باشد و ظاهراً به‌صورت دو عضله به نظر مى‌رسد.


سر ثابت:


سر بخش مورب: سر بخش مورب: استخوان‌هاى دوم تا چهارم کف پايي.


سر بخش افقي: ليگامنت‌هاى مفصل استخوان‌هاى کف پا و بند اول انگشتان دوم تا پنجم مى‌باشد.


سر متحرک: لبهٔ خارجى استخوان بند اول انگشت پا.


عصب‌گيري: عصب خارجى کف پايي.


عمل: نزديک‌کنندهٔ مفصل استخوان کف پا و بند اول انگشت شست پا.


دودى پا

چهار عضلهٔ کوچک هستند که سر ثابت آنها به تاندون‌هاى تاکنندهٔ دراز انگشتان متصل بوده و سر متحرک آنها به کناره‌هاى داخلى استخوان‌هاى بند اول چهار انگشت دوم، سوم، چهارم، و پنجم متصل مى‌باشند.


عصب‌گيري: عصب ميانى و خارجى کف پايي


عمل: فلکشن مفاصل استخوان‌هاى کف و بند اول چهار انگشت


تاکنندۀ کوتاه انگشت کوچک پا

به موازات استخوان پنجم کف پايى و در امتداد انگشت کوچک قرار دارد.


سر ثابت: استخوان پنجم کف پا.


سر متحرک: سطح بيرونى اولين انگشت کوچک پا.


عصب‌گيري: عصب خارجى کف پايي.


عمل: فلکشن مفصل استخوان پنجم کف پا با بند اول انگشت کوچک پا.