بين استخوانى‌هاى کف پايى

سه عضلهٔ کوچک هستند که در زير استخوان‌هاى سوم، چهارم و پنجم کف پا قرار گرفته‌اند.


سر ثابت: به استخوان‌هاى سوم، چهارم، و پنجم کف پا متصل مى‌باشند.


سر متحرک: بخش داخلى بند اول انگشتان سوم، چهارم، و پنجم پا.


عصب‌گيري: عصب خارجى کف پايي


عمل: نزديک‌کنندهٔ و فلکسور مفاصل استخوان‌هاى کف پا و بند اول انگشتان سوم، چهارم و پنجم پا.


بين‌ استخوانى‌هاى روى پايى

چهار عضلهٔ کوچک هستند که در فضاى بين استخوانى در روى پا قرار گرفته‌اند.


سر ثابت: هر کدام با دو سر ثابت به دو استخوان کف پايى متصل مى‌باشند.


سر متحرک: مطابق شکل زير، عضلات شمارهٔ ۱ و ۲ از اين عضلات به تاندون عضلهٔ بازکنندهٔ دراز انگشتان پا متصل بوده و عضلات ۳ و ۴ به پايهٔ بيرونى استخوان‌هاى بند اول انگشتان سوم و چهارم متصل مى‌باشد.


عصب‌گيري: عصب خارجى کف پايي.


عمل: دورکنندهٔ سومين و چهارمين انگشت پا از مفصل استخوان‌هاى کف و بند اول، بازکننده‌ٔ بندهاى انگشتان


بازکنندهٔ کوتاه انگشتان پا

تنها عضله از اين گروه است که در ناحيهٔ روى پا قرار دارد و لمس کردن آن با اينکه بخش‌هايى از آن به‌طور سطحى قرار گرفته است مشکل مى‌باشد. و با ديگر عضلات اين ناحيه اشتباه مى‌شود.


سر ثابت: بخش بيرونى استخوان پاشنه.


سر متحرک: با چهار تاندون که يکى به استخوان کوچک شست پا و سه تاى ديگر به سه تاندون عضلهٔ بازديدکنندهٔ بلند انگشتان پا (تاندون‌هاى انگشتان دوم، سوم، و چهارم) متصل مى‌باشند.


عصب‌گيري: عصب ميان دوراهى عمقي.


عمل: بازکنندهٔ مفاصل استخوان‌هاى کف پا و بند اول انگشتان اول تا چهارم پا.