گروه دوم عضلات عمل‌کننده بر مفصل مچ پا عضلاتى هستند که در ناحيهٔ مچ، کف و بند انگشتان قرار دارند و اين گروه عضلات عبارتند از:

تاکنندهٔ کوتاه انگشتان

عضله‌اى عمقى است که قابل لمس نمى‌باشد.


سر ثابت: برآمدگى استخوان پاشنه.


سر متحرک: با چهار تاندون که هر کدام به دو شاخه تقسيم شده و به کناره‌هاى استخوان بند سوم چهار انگشت دوم، سوم، چهارم و پنجم متصل مى‌شود.


عصب‌گيري: عصب ميانى کف پايي.


عمل: فلکشن بند انگشتان و همچنين مفصل بين استخوان‌هاى کف پا و بند اول انگشتان.


دورکننده شست پا

درکنار داخلى عضله تاکننده کوتاه انگشتان پا قرار دارد و قابل لمس نيست.


سر ثابت:برآمدگى استخوان پاشنه.


سر متحرک:برجستگى داخلى استخوان اوّل کف پا و بند اوّل نگشت شست پا.


عصب‌گيرى:عصب ميانى کف پايى.


عمل: دورکننده مفصل استخوانهاى کف پا و بند اوّل انگشت شست پا.دورکنندهٔ انگشت کوچک پا

اين عضله در کنار لبهٔ خارجى کف پا قرار گرفته است و قابل لمس نمى‌باشد.


سر ثابت: برجستگى استخوان پاشنه.


سر متحرک: به لبهٔ خارجى بند اول استخوان انگشت پنجم متصل مى‌شود.


عصب‌گيرى: عصب خارجى کف پايي.


عمل: دورکنندهٔ مفصل بين استخوان‌هاى پنجم کف پا و بند اول انگشت کوچک پا.


مربع کف پايى

سر ثابت: با دو سر به سطح پاشنه متصل مى‌شود.


سر متحرک: تاندون تاکنندهٔ دراز انگشتان پا.


عصب‌گيري: عصب خارجى کف پايي.


عمل: همراه با تاکنندهٔ دراز انگشتان در عمل فلکشن بند انگشتان دوم، سوم، چهارم، پنجم دخالت مى‌کند.