گونه‌اى از گزارش است که نوشتن آن در محيطهاى فنى بسيار رايج است. در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:


- امکانات بالقوه سازمان


- ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها


- اولويت‌ها در سازمان


- محدوده کاربرد


- جنبه‌هاى تجارى - اقتصادي


- زمينه‌هاى رقابت


- اهميت پروژه يا توليد براى سازمان


- اقدامات اوليه لازم


- طرح پيشنهادى براى اجراء


- اقدامات لازم در طول مدت انجام کار


- نيروى انسانى لازم


- امکانات و تجهيزات لازم


- دوره حيات پروژه يا توليد


- طرح زمان‌بندى اجراء با توجه به اولويت‌ها


- هزينه اجراء