متن اين گزارش بايد چنان تنظيم شود که مديريت فنى بتواند پاسخ سؤالات زير را بدست آورد:


- چه تجهيزاتى آسيب ديده‌اند؟


- ماهيت و گستردگى خرابى چيست؟


- ميزان خسارت‌هاى وارد چقدر است؟


- چه پيامدهايى دارد؟


- آيا سابقه دارد؟


- مسؤوليت نگهدارى دستگاه با کيست؟


- چه کارى بايد انجام شود ( جهت ترميم)؟


- آيا به ملزومات خاصى نياز است؟


- چه کسى چه کارى بايد بکند؟ از چه زمان و به چه مدتي؟


- عملى‌ترين راه‌حل چيست؟


- هزينه ترميم چه‌قدر است؟


- چه توصيه‌هايى بايد کرد؟