دوران نوزادى مرحله‌اى بسيار حسّاس و مهّم در زندگى کودک است. اين دوران لحظهٔ تولد تا حدود يک ماهگى يعنى ۲۸ روز اوّل زندگى کودک را تشکيل مى‌دهد. بيشترين درصد مرگ و مير کودکان در سال اول زندگى و به‌ويژه در ماه اول تولد اتفاق مى‌افتد. اين مرحله از زندگى کودک در واقع تطابق از زندگى داخل رحمى به زندگى خارج رحمى است.بسيارى از دستگاه‌هاى بدن مانند، قلب، کليه، دستگاه عصبى و غيره دچار تغييرات و تحولاتى مى‌شوند تا با شرايط جديد زندگى کودک تطابق يابند.


لذا نحوهٔ مراقبت از اندام‌هاى طفل و نيز تغذيه و بهداشت کودک بسيار اهمّيّت دارد.