مادهٔ ۱۰۵

متصدى سرويس ارزيابى موظف است همين که اظهارنامه با رعايت مقررات فصل يکى اين قسمت تکميل و به او تسليم شد آن را در دفتر مخصوص توزيع کار (کوتاژ) ثبت و دو نفر از ارزيابان قسمت خود را براى ارزيابى کالا تعيين و نا آنها را هم در پشت اظهارنامه و هم در دفتر توزيع کار نوشته سپس اظهارنامه را با اخذ رسيد به يکى از آنان که ارشديت دارد تسليم کند.


تبصره:

در موارد کافى نبودن تعداد ارزيابان و کثرت کار روزانه متصدى سرويس ارزيابى مى‌تواند يک نفر ارزياب براى ارزيابى تعيين نمايد.

مادهٔ ۱۰۶

دفتر توزيع کار مذکور در مادهٔ ۱۰۵ اين آئين‌نامه بايد در مقر کار شخص متصدى سرويس ارزيابى به مسئوليت او نگهدارى و اطلاعات زير در آن منعکس شود:


۱. شماره رديف


۲. تاريخ و شماره ثبت قسمت فنى


۳. تاريخ و شماره قسمت ارزيابى


۴. نام و نشانى صاحب کالا


۵. نام و نشانى وکيل (در صورتى‌که اظهارنامه را وکيل صاحب کالا تنظيم و تسليم کرده باشد)


۶. مشخصات کالا به شرحى که در اظهارنامه نوشته شده


۷. نام ارزيابان که معاينه و ارزيابى کالا به آنان ارجاع شده


۸. تاريخ تسليم اظهارنامه به ارزيابان


۹. تاريخ اعاده اظهارنامه از طرف ارزيابان


۱۰. نتيجه ارزيابى به شرحى که ارزيابان نوشته‌اند


۱۱. شماره و تاريخ ثتب اظهارنامه متمم در دفتر توزيع کار (در صورت کشف اظهار خلاف واقع)


۱۲. شماره و تاريخ پروانه گمرکى


۱۳. ملاحظات و توضيحات

مادهٔ ۱۰۷

معاينه و ارزيابى کالاى اظهار شده به گمرک از مشخصات ظاهرى بسته‌ها شروع مى‌شود بنابراين ارزيابان گمرک مکلف هستند مجموع بسته‌هاى مربوط به يک اظهارنامه را به دقت شمرده و به نوع بسته‌ها صندوق، عدل يا هر نوع بسته ديگر و علامت و شماره آنها يک به يک رسيدگى کرده با مندرجات اظهارنامه تطبيق نمايند و اگر اختلافى نداشت و به ارزيابى و معاينه محتويات بسته‌ها با رعايت اصول مقرر در اين فصل اقدام کنند.


تبصره:

هرگاه اختلافى در تعداد بسته‌ها يا نوع يا علامت يا شماره آنها ديده شود ارزيابان بايد عمل ارزيابى را در همان‌جا متوقف کرده و اظهارنامه را پس از شرح موارد اختلاف در ظهر آن به متصدى سرويس ارزيابى مسترد دارند تا به اطلاع و دستور رئيس گمرک يا قائم او نسبت به اختلاف و علت و منشأ آن رسيدگى شود.


اگر در اين رسيدگى محقق گرديد که اختلاف مشهود ناشى از اشتباه صرف بوده و سوءنيتى وجود نداشته باشد دستور رفع اختلاف به نحو مقتضى در متن يا اظهارنامه داده خواهد شد و اگر سوءنيتى تشخيص شود دستور تنظيم صدور صورت مجلس تخلف و تعقيب متخلف طبق مقررات مربوط صادر مى‌گردد.

مادهٔ ۱۰۸

براى تحقيق صحت مندرجات اظهارنامه نسبت به مشخصات محتويات بسته‌ها به‌طور کلى بايد بسته‌هاى موضوع هر اظهارنامه کلاً باز و به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن و مشخصات ديگرى که ملاک تشخيص تعرفه‌بندى يا مأخذ پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض متعلقه باشد و تفصيل رسيدگى شود و هرگاه بسته‌ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يکسان و يکنواخت باشند به حسب اهميت کم و کيف کالا، به باز کردن و رسيدگى نمودن محتويات يک يا چند بسته که ارزياب انتخاب مى‌نمايد اکتفا و از باز کردن بقيه بسته‌ها صرف‌نظر خواهد شد و اگر بسته‌ها از حيث حجم و وزن و نوع جنس يکسان نبوده ولى کالا داراى صورت عدل‌بندى يا فهرستى باشد که نوع جنس و وزن و ارزش و مقدار و محتويات هر يک از بسته‌ها را جداگانه نشان دهد در اين‌ صورت نيز ارزياب مى‌تواند به باز کردن و رسيدگى نمودن يک يا چند بسته که انتخاب مى‌نمايد اکتفاء نمايد مشروط بر اينکه در مشخصات آن عده از بسته‌ها که رسيدگى شده يا با مندرجات صورت عدل‌بندى يا فهرست مزبور اختلاف بيش از پنج درصد ديده نشود و در غير اين صورت و همچنين در مواردى که بسته‌ها از حيث حجم و يا وزن يا نوع جنس يکسان نبوده و فهرست يا صورت عدل‌بندى نداشته باشد تمام بسته‌ها بدون استثناء بايد باز و مورد معاينه و رسيدگى قرار گيرد.


تبصره :

تفاوت پنج درصد يا کمتر هرگاه به زيان دولت مشهود افتد و صاحب کالا حاضر شود که براى تفاوت تمام بسته‌ها به نسبتى که از رسيدگى به بسته‌هاى باز شده به‌دست آمده است اظهارنامه پذيرفته و حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض مابه‌التفاوت را بدون اخذ جريمه دريافت نمايد ليکن اگر صاحب کالا به اين امر راضى نشود مأموران گمرک تمام بسته‌ها را باز و رسيدگى و حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض تفاوت را به مأخذ نتيجه حاصل احتساب و دريافت خواهند داشت و هرگاه تفاوت مزبور به نصابى که مستلزم پرداخت جريمه اظهار خلاف واقع در اين مورد است (بيش از پنج درصد) برسد جريمه متعلق نيز دريافت خواهد شد.


هرگاه تفاوت پنج درصد يا کمتر به زيان صاحب کالا ديده شود اظهارنامه تسليمى کماکان صحيح تلقى و پذيرفته مى‌شود مگر اينکه صاحب کالا راضى نشده اصلاح اظهارنامه را به نسبت تفاوت مشهود تقاضا کند در اين صورت نيز بسته‌ها بايد کلاً باز و رسيدگى شود و چناچه در اين رسيدگى کلى تفاوتى به زيان صاحب کالا مشهود افتد اجازه اصلاح اظهارنامه به نفع صاحب کالا از طرف رئيس گمرک داده مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۹

از انواع نخ و کاغذ و مقوا و منسوجات و هر کالاى ديگرى که الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد يک نمونه به اظهارنامه الصاق و با مهر اداره لاک و مهر شود.

مادهٔ ۱۱۰

هرگاه در نتيجه ارزيابى بين مندرجات اظهارنامه و مشخصات مشهود کالا اختلافاتى کشف شود ارزيابان موظف هستند مشهود را در ذيل اظهارنامه مشروحاً نوشته و امضاء نمايند و به جزء موارد مشمول مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ اين آئين‌نامه بلافاصله صورت مجلس تخلف حاکى از شرح اختلاف از طرف متصدى سرويس ارزيابى تنظيم و به ضميمه اظهارنامه و منضمات آن براى تعيين جريمه به رئيس اداره يا قائم مقام او تسليم مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۱

هرگاه در اثر ارزيابى اختلافاتى که مستلزم دريافت تفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض نباشد کشف شود (مانند اينکه نام يکى از دو نوع کالاى مجاز که حقوق گمرکى آنها يکسان است به جاى نام ديگرى در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشهودات مأموران بايد در ذيل اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورت مجلس تخلف با اطلاع رئيس گمرک يا قائم مقام او اجازه اصلاح مورد اشتباه داده شود.

مادهٔ ۱۱۲

اگر صاحب کالا مشخصات کالاى خود را به زيان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابى کشف شود ارزيابان مکلف هستند مشهودات خود را ذيل اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدى سرويس ارزيابى مسترد دارند.


در چنين مواردى متصدى سرويس ارزيابى موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا مى‌تواند در متن يا ظهر همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب تقاضاى استرداد اضافه پرداختى را بکند در اين صورت رئيس گمرک يا قائم مقام وى پس از رسيدگى در ذيل گزارش متصدى سرويس اجازه صدور حمل استرداد را خواهد داد.


تبصره:

هرگاه صاحب کالا يا نماينده او به علت ناچيزى مابه‌التفاوت يا به سبب تسريع در کار خود مايل به درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا ظهر اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد در چنين واردى ديگر صاحب کالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختى را نخواهد داشت.