مادهٔ ۹۹

در مواردى که صاحب کالا يا نماينده قانونى او تعرفه صحيح کالاى خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مى‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست کتبى و ارائه اسناد تعرفه‌بندى کالاى خود را استعلام کند و پس از دريافت پاسخ کتبى و حصول اطلاع قطعى از تعرفه کالاى خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد. در صورتى‌که تعرفه ابلاغ شده به درخواست‌کننده به کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ارجاع و تعيين شده باشد قبول آن براى گمرک نسبت به مورد الزامى است در اين مورد نمونه‌بردارى به عهده صاحب کالا بوده و مأموران جزء نظارت حق هيچ‌گونه مداخله در آن را ندارند.


تبصره ۱:

براى هر اظهارنامه بايد يک درخواست جداگانه تنظيم و براى هر قلم کالا هزينه آزمايش جداگانه پرداخت شود.


تبصره ۲:

اداره گمرک مى‌تواند کالائى را که تشخيص مواد متشکله آن براى تعيين تعرفه آن کالا مورد نياز باشد به آزمايشگاه ارسال دارد و در اين صورت هزينه آزمايش آن را از صاحب کالا و صول خواهد کرد.


تبصره ۳:

اشخاصى هم که مى‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند مى‌توانند به‌منظور تحصيل اطلاع از تعرفه کالا و ساير شرايط ورود آن از گمرک ايران با ارسال نمونه و بيان مشخصات کالا و تصريح به اينکه حداکثر تا چه مدت کالاى موردنظر به ايران خواهد رسيد تقاضاى تعرفه‌بندى آن را بکنند اين تعرفه‌بندى وقتى براى ادارات گمرک الزام‌آور خواهد بود که از طرف گمرک ايران به استثناء رأى کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ابلاغ شده و کالاى مورد بحث براى يکبار گشايش اعتبار تا يکسال بعد از تاريخ تعيين تعرفه و ابلاغ آن به استعلام‌کننده وارد شده باشد به شرط آنکه در سال ورود با رعايت مقررات صادرات و واردات مجاز و از هر لحاظ مشابه همان کالائى باشد که درخواست تعرفه‌بندى آن را نموده.

ماده ۱۰۰

کالاى چند آرتيکل (ARTICLE) از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را ولو کالاى واحد و بنام شخص واحد وارد شده باشد نمى‌توان در يک اظهارنامه اظهار نمود ولى صاحب کالا حق دارد براى يک آرتيکل کالاى متعلق به خود در صورتى‌که بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌هاى متعدد تنظيم و تسليم نمايد در هر حال محتوى يک بسته کالا را نمى‌توان تفکيک کرد و تقسيم و براى هر قسمت اظهارنامه تنظيم و قبول نمود مگر در مواردى که قسمتى از محتويات بسته مزبور غير مجاز باشد يا براى قسمتى از آن اظهارنامه اعاده تنظيم شده باشد و يا کتباً درخواست واگذارى به گمرک بنمايد.

مادهٔ ۱۰۱

صاحب کالا اظهارنامه را از لحاظ اطلاعاتى که از ناحيه وى بايد اعلام شود از روى قبض انبار و بارنامه و اسناد خريد تکميل و بدواً به قسمت فنى گمرک تسليم مى‌کند قسمت فنى مکلف است اظهارنامه و اسناد ضميمه آن را مورد بررسى قرار داده و معلوم نمايد.


۱. اظهارنامه خط‌خوردگى نداشته باشد.


۲. تمام قسمت‌هائى که بايد از طرف صاحب کالا تنظيم و تکميل شود نوشته شده باشد.


۳. تمام اسنادى که بايد ضميمه اظهارنامه باشد ضميمه شده باشد.


۴. مالکيت کسى که اظهارنامه به نام او تسليم شده محرز و واجد شرايط براى ترخيص کالا باشد.


۵. چناچه تنظيم و تسليم‌کننده اظهارنامه غير از صاحب کالا باشد شخص مزبور داراى وکالت يا نمايندگى براى ترخيص کالا باشد و برگ وکالت يا نمايندگى يا فتوکپى آنها ضميمه باشد و در برگ وکالت يا نمايندگى حدود اختيارات وکيل يا نماينده طبق مادهٔ ۳۸۱ اين آئين‌نامه تعيين شده باشد و در صورتى‌که ترخيص‌کننده حق‌العمل کار گمرک باشد نامبرده کارت حق‌العمل کارى گمرک را دارا باشد.


۶. در اظهارنامه مشخصات کامل کالا از لحاظ نام و شماره تعرفه گمرکى و نوع و تعداد و وزن و ارزش و مأخذ احتساب حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض مربوط قيد شده و اظهار طبق مقررات اين مبحث به‌طور صحيح به عمل آمده باشد.


۷. اسناد ضميمه و با مشخصاتى که از کالا در اظهارنامه نوشته شده تطبيق نمايد و ارقام آن هم با حروف و هم با عدد نوشته شده باشد.


۸. محاسبه حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه گمرکى و عوارض نوشته شده صحيح باشد و در صورت احراز و مثبت بودن مراتب بالا اظهارنامه را به اسناد لاک و مهر و سپس ثبت دفتر نمود و براى پرداخت وجه آن به صندوق ارسال دارد والاّ آن را براى تکيمل يا اصلاح يا تجديد به تسليم‌کننده مسترد کند صاحب کالا پس از پايان کار اظهارنامه در قسمت فنى و وصول آن به صندوق بايد مبلغى را که خود تعيين و محسابه کرده و در اظهارنامه نوشته و به صندوق پرداخت کند.


تبصره:

معرفى‌نامه رسمى مؤسسات دولتى در مورد کالاى متعلق به آنها و سفارتخانه‌ها با گواهى وزارت امور خارجه نسبت به کالاى متعلق به سفارتخانه‌ها به جاى وکالتنامه رسمى پذيرفته خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۲

پس از ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر قسمت فنى گمرک شماره رديف دفتر مزبور با قيد تاريخ در روى اظهارنامه منعکس و کالا از تاريخ پرداخت حقوق گمرکى و عوارض و هزينه‌هاى مربوط اظهار شده تلقى مى‌گردد و در مورد بسته‌هاى پستى که به جاى اظهارنامه اعلاميه پستى به گمرک تسليم مى‌شود ارائه و ثبت اعلاميه در قسمت فنى گمرک اظهار محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۳

هرگاه صاحب کالا پس از تسليم اظهارنامه به گمرک متوجه شود که در تنظيم آن اشتباهى رخ داده است مى‌تواند با تسليم درخواست کتبى و بيان چگونگى اشتباه اصلاح اظهارنامه را از رئيس گمرک تقاضا کند ولى رئيس گمرک فقط وقتى مى‌تواند به چنين تقاضائى ترتيب اثر بدهد که عمليات ارزيابى کالاى موضوع آن اظهارنامه آغاز نشده باشد.


در اين صورت تقاضانامه بايد با قيد تاريخ در دفتر نماينده ثبت و به اظهارنامه لاک و مهر شود تا تشريفات ارزيابى خاتمه يابد و در صورتى‌که در اثر رسيدگى ادعاى صاحب کالا تائيد شد رفع اشتباه به عمل آيد.


ارزيابى کالا وقتى آغاز شده محسوب مى‌شود که اظهارنامه از طرف متصدى سرويس ارزيابى به نام ارزيابان ظهرنويسى شده باشد.

مادهٔ ۱۰۴

اگر صاحب کالا که براى ترخيص کالاى خود اظهارنامه تحت يکى از عناوين پنج‌گانه تسليم کرده است از عنوان مذکور عدول کرده بخواهد تحت عنوان ديگرى اظهارنامه بدهد به جزء در مورد کالاى مشمول تبصره ذيل اين ماده به دو شرط به شرح زير قبول مى‌شود:


۱. کالاى مورد اظهارنامه گمرک خارج نشده و کلاً در گمرک موجود باشد.


۲. هرگاه اظهارنامه اولى طبق مقررات اين آئين‌نامه مستلزم پرداخت جريمه باشد صاحب کالا جريمه مقرر را قبلاً پرداخته باشد.


تبصره:

در موردى که کالا براى ترخيص کالاى ممنوع‌الورود يا غير مجاز يا مشروط اظهارنامه به‌عنوان ورود قطعى به کشور يا اظهارنامه ترانزيت داخلى تسليم کرده باشد حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد مگر اينکه کالا با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شده باشد که در اين صورت طبق مفاد مادهٔ ۳۱ قانون امور گمرکى صاحب کالا يا نماينده او فقط مى‌تواند آن را در ظرف سه ماه از کشور خارج سازد.