مادهٔ ۱۳۴

براى واردات موقت صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در پروانه ورود موقت تعيين مى‌شود از کشور را از راه مجاز خارج سازد.


شرايط عمومى تنظيم و تسليم اظهارنامه و نکاتى که بايد از طرف اظهارکننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف واقع همان است که در مبحث تخلفات گمرکى اين آئين‌نامه ذکر گرديده است.


تبصره:

در مورد لزوم و قطعات يدکى هواپيما يا کشتى‌هاى خارجى که شرکت‌هاى مربوط به‌منظور تعويض يا رفع نقص هواپيما يا کشتى‌ها موقتاً وارد مى‌کنند بايد صورت ريز مشروح آنها را به اظهارنامه ضميمه نمايند.


اين اشياء در انبار مخصوص شرکت نگهدارى و ريز آن در دفترى که از طرف شرکت نگهدارى مى‌شود و همچنين دفتر ديگرى که گمرک موظف به نگهدارى آن است بايد ثبت و هر دو دفتر به امضاء مأموران گمرک برسد دفاتر مزبور قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذارى و پلمپ خواهد شد.


موقع مصرف يا اعاده هر يک از اقلام بايد با نظارت اداره گمرک به هواپيما يا کشتى تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

مادهٔ ۱۳۵

اجازه ورود موقت مستلزم اخذ سپرده به شرح زير مى‌باشد:


۱. در مورد کالاى مجاز که موقتاً وارد مى‌گردد مبلغى معادل حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض که به واردات قطعى آن کالا تعلق مى‌گيرد به علاوه حداکثر جريمه احتمالى نقداً و يا با تضمين بانکى.


۲. در مورد کالاى ممنوع‌الورود و يا غير مجاز و يا مشروط ميزان سپرده و کيفيت اخذ يا تأمين آن در هر مورد از طرف گمرک ايران با توجه به مادهٔ ۱۳۳ اين آئين‌نامه تعيين مى‌گردد.


۳. در مورد واردات موقت لوازم و قطعات يدکى هواپيما و کشتى‌هاى خارجى موضوع تبصره ذيل مادهٔ ۱۳۴ - اين آئين‌نامه سپرده نقدى مطالبه نشده فقط به اخذ تعهد کتبى از شرکت مربوط اکتفا مى‌شود.


تبصره:

در مورد واردات موقت ادارات و بنگاه‌هاى دولتى تعهد ذى حساب مربوط و در مورد نمايشگاه‌هاى خارجى تعهد سفارتخانه‌هاى و يا نمايند‌گى سياسى کشور مربوط با تائيد و گواهى وزارت امور خارجه به‌عنوان تأمين قبول خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۶

کالائى که براى ورود موقت اظهار مى‌گردد بايد طبق اصول و مقرراتى که مذکور شده است مورد معاينه و ارزيابى قرار گيرد به بسته‌ها يا محتويات آنها پلمپ گمرک يا هر نوع علامت ديگرى که براى تشخيص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق مى‌گردد و مدتى هم که کالا در طى آن بايد از کشور خارج شود تعيين و در متن پروانه قيد و پروانه و کالا به اختيار صاحب کالا گذاشته مى‌شود.

مادهٔ ۱۳۷

نسبت به واردات موقت هرگاه عمليات تعمير يا تکميل که مورد‌نظر صاحب کالا است نوعاً طورى باشد که مستلزم تغيير شکل کالا و از بين رفتن پلمپ‌ها يا علامت‌هاى ديگر الصاقى گمرک بوده و بالنتيجه تشخيص کالا و در حين بازگشت مشکل يا غير ممکن سازد اداره گمرک مى‌تواند از قبول آن کالا به‌عنوان واردات موقت خوددارى کند و يا در صورتى‌که مقتضى بداند عمليات صنعتى مبنى بر تکميل يا تعمير را در هر مورد تحت نظارت مستمر قرار دهد. هزينه اين نظارت به عهده صاحبان کالا خواهد بود و براى اعمال نظارت صورت مجلس تنظيم و يک نسخه از آن به اظهارنامه موضوع مادهٔ ۱۳۴ اين آئين‌نامه ضميمه خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۸

در صورت تسليم تقاضاى کتبى از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه تا شش ماه قابل تمديد است مشروط بر اينکه تقاضا قبل از انقضاء مهلت اوليه تسليم شده باشد.


در صورتى‌که باز هم احتياج به تمديد مجدد باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضاء مدت موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ايران خواهد بود.

مادهٔ ۱۳۹

در موقع بازگشت کالا صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه تنظيم و کالا را براى ارزيابى به گمرک عرضه نمايد.


کالاى برگشتى مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد و در صورتى‌که مدت اعتبار پروانه منقضى نشده و علائم گمرکى روى کالا دست نخورده باشد و يا مورد از موارد مشمول مادهٔ ۱۳۷ اين آئين‌نامه بوده و صورت مجلس مأموران نظارت ضميمه اظهارنامه شده باشد پروانه برگشت در دو نسخه صادر و يک نسخه به صاحب کالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولى لاک و کالا مرخص و سپرده توديعى مسترد مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۰

وجه‌الضمانى که طبق مقررات مادهٔ ۱۳۵ اين آئين‌نامه سپرده شده است وقتى مسترد مى‌شود که کالا در مدت اعتبار پروانه و در صورتى‌که تمديد شده باشد قبل از انقضاء مدت آخرين تمديد بازگشت داده شود در غير اين صورت سپرده توديعى به درآمد دولت منظور خواهد شد.


تبصره:

در مواردى که محرز شود تأخير خروج کالا حداکثر تا يک ماه مبنى بر عذر موجهى بوده است ممکن است سپرده توديعى با اجازه گمرک ايران و با دريافت جريمه انتظامى که ميزان آن را اداره اخيرالذکر در هر مورد تعيين خواهد کرد مسترد گردد.

مادهٔ ۱۴۱

در موقع اعاده کالا هرگاه پلمپ يا علائم ديگرى که از طرف گمرک روى بسته‌ها يا محتويان بسته الصاق گرديده از بين رفته باشد و مورد هم از موارد مشمول مادهٔ ۱۳۷ اين آئين‌نامه نباشد در صورتى‌که از بين رفتن پلمپ يا علامت الصاقى عمدى بوده و بالنتيجه تطبيق و تشخيص کالا با مشخصات پروانه ورود موقت مقدور نباشد سپرده توديعى به نفع دولت ضبط و نسبت به کالا طبق مقررات عمومى صادرات رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۱۴۲

هرگاه صاحب کالا بخواهد کالائى را که به‌عنوان موقت وارد شده است، در ايران بفروشد يابه مصرف برساند بايد قبل انقضاء مدت اعتبار پروانه درخواست کتبى مبنى بر اعمال پروانه وارد موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعى براى کالاى خود تنظيم و تشريفات عمومى مربوط به واردات را انجام دهد در اين صورت حقوق ورودى کالا که قبلاً به‌طور سپرده پرداخت شده است با تنظيم پروانه ورودى قطعى به درآمد منظور و مازاد احتمالى سپرده صاحب کالا مسترد مى‌گردد و کسرى احتمالى نقداً وصول خواهد شد.


اگر کالا از اجناس غير مجاز يا مشروط باشد براى اظهار جهت ورود قطعى بايد مجوز قانونى از مقامات صلاحيت‌دار تحصيل گردد.

مادهٔ ۱۴۳

در صورتى‌که صاحب کالا در مدت مقرر براى اعاده کالا مراجعه ننمايد گمرک مربوط در مورد کالاى مجاز اظهارنامه ورود قطعى تنظيم و با صدور پروانه قطعى حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و جريمه احتمالى را از محل سپرده موضوع بند ۱ مادهٔ ۱۳۵ اين آئين‌نامه برداشت مى‌نمايد و در مورد کالاى غير مجاز يا مشروط طبق دستورى که قبلاً از طرف گمرک ايران طبق بند ۲ مادهٔ ۱۳۵ اين آئين‌نامه داده شده رفتار خواهد کرد.