مرد غِريبُمْ، گل پُنْبَهْ از راه رسيدُهْ گل پُنْبَهْ
هيچِهْ٭ نِديدُم گل پُنْبَهْ کُنجِهْ خِزيدُه٭ گل پُنْبَهْ
از ساربونا اَگالِه٭ از چوپونا کولارِِهْ ٭
آگال و کولار، گل پُنْبَهْ مرد غِريبُمْ گل پُنبهْ
از راه رِسيُدم، هيچِهْ نِديدُمْ، گل پُنْبَهْ ، کُنجِهْ خِزيدُمْ گل پُنْبَهْ
از حلّاجا پُنْبَهْ يِهْ٭ از قصابا دُنْبَهْ‌‌يِهْ٭
پُنْبَهْ و دنبه، آگال و کولار، گل پنبه مرد غِريبُمْ گل پُنْبَهْ
از راه رِسيدُمْ، هيچِهْ نديدُمْ گل پُنْبَهْ، کُنجِهْ خِزيدُمْ گل پُنْبَهْ
از کوش دوزا گَزَلِه٭ از خِيّاطا سوزَنِهْ٭
گَزَل و سوزن پُنبَه و دُنبه، آگال و کولار گل پُنْبَهْ مرد غِريبُمْ گل پُنْبَهْ
از راه رِسيدُمْ هيچِهْ نِديدُمْ، گل پُنْبَهْ کُنجِهْ خِزيدُمْ، گل پُنْبَهْ
از حموما لونگينى٭ از دلاکا پاکينى٭
لونگين و پاکين، گَزَلُ و سوزن، پُنْبَهْ و دنبه، آگال و کولار
گل پُنْبَهْ، مرد غِريبُمْ گل پُنْبَهْ، از راه رِسيدُمْْ
گل پُنْبَهْ هيچِهْ نِديدُم کنجِهْ خِزيدُمْ گل پُنْبَهْ
از غربتا اَرَّديِه٭ از نجّارا تيشَهْ‌يِهْ٭
ارّه و تيشه، لِوُنگين و پاکِين، گَزَل و سوزن، پُنْبَهْ و دنبه
آگال و کولار، گل پُنْبَهْ، مرد غِريبُمْ گل پُنْبَهْ، از راه رسيدُمْ
گل پُنْبَهْ، هيچِهْ نِديَدُمْ، کُنجِهْ خِزيدُمْ، گل پُنْبَهْ
از آخوندا مِنديِلَه٭ از دِهقونا زِنبيلِهْ٭
مِنديل و زِنبيل اَرَّه و تيشه لونگين و پاکين، گَزَل و سوزن
پُنبَه و دُنبه، آگال و کولار، گل پُنبَه مرد غِريبُمْ گل پُنبَه،
از راه رسيدُمْ گل پُنْبَهْ، هيچِهْ نِديدُمْ، کُنجِهْ خِزيدُمْ، گل پُنْبَهْ
از سارِبونا هم چويِهْ٭ از دِهْقونا٭ گى چويِهْ٭
هم‌ چوو گى‌چو، مِنديل و زِنبيل، ارّه و تيشه، لونگين و
پاکين، گَزَل و سوزن، پُنْبَهْ و دنبه، آگال و کولار،
گل پُنْبَهْ، مرد غريبُمْ، گل پُنْبَهْ، از راه رسيدم، گل پُنْبَهْ
هيچِه نِدِيدُمْ، گل پُنْبَهْ، کُنجِه خِزيدُمْ، گل پُنْبَهْ
از باغبونا اَنْجيرِه٭ از خرکارا زِنجْيرِه٭
اَنجير و زِنجير هم چو و گى چو، مِنديل و زِنبيل، ارّه و
تيشه، لونگين و پاکين، گَزَل و سوزن، پُنبَه و دُنبه،
آگال و کولار گل پُنْبَهْ، مرد غِريبُمْ گل پُنْبَهْ از راه رِسيدُمْ
گل پُنْبَه، هيچِهْ نديدُمْ گل پُنْبَهْ
از دخترو انارِهْ٭ از پسرو٭ قُچارِهْ ٭
انار و قُچار، انچير و زِنجير هم‌‌چو و گى‌چو، مِنديل و
زِنبيل، اَرّه و تيشه، لونگين و پاکين، گَزَل و سوزن،
پُنبه و دُنبَه، اَگال و کولار گل پُنْبَهْ، مرد غِريبُمْ گل پُنْبَهْ،
از راه رِسيدُمْ گل پُنْبَهْ...


٭ هيچه (heĉe) = هيچى.


٭کنجه خزيدم (konce xezidom) به کنجى خزيدم.


٭از ساربان‌ها اگالي، اگال (ag?l) طناب مؤمنين براى بستن پاى شتر.


٭از چوپان‌ها کولاري، کولار (kul?r): گوسفند يک‌ساله


٭از حلاج‌هاى پنبه‌اي.


٭دنبه‌اى.


٭ az kovŝ duz? gazale= از کفش‌دوزها درفشي.


٭ از خياط‌ها سوزني.


٭longini= لنگى.


٭ P?koni = يک‌پاکى.


٭az qorbt? arraye= از غربت‌ها (کولى‌ها) اره‌اى.


٭تيشه‌اي.


٭منديلي.


٭از دهقان‌ها زنبيلي.


٭čuye= چوبى.


٭از دهقان‌ها.


٭ gičuye = يک گاو چوبي، يک گاو آهني.


٭از باغبان‌ها انجيري.


٭از خرکارها زنجيري.


٭az doxtaru an?re = از دختران انارى (انار پستان)


٭از پسران


٭qočare = فشاري


تصنيف دوم


نه‌نه‌يِ خانم نه‌نه‌يِ خانم تو بُندارى٭ مو٭ دِهقونُمْ
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
نه‌نه‌ىِ خانم تو پِندارى دره دِلُمْ رَهْ٭ مى‌دانى
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
نه‌نه‌يِ خانم جنگُمْ مَکو٭ غِريب و دلتنگُمْ مَکو
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
نه‌نه‌يِ خانم شهربانوم بيا بشين بالاى زانوم
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
نرم و همواره شهرِبانو گوشتِ شِکارَهْ شهر بانو
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
کوه کلاتْ دو دم دره٭ زلفاى يارُم شبنم دره
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
عباس‌آباد تختِ٭ دَرَهْ نَمزاد بازى وختِ٭ دره
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
بيا بِرِمْ٭ امام رضا بوسه زِنِمْ قُلفِ٭ طِلا
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
اِىْ بَرْ٭ توئي، اوبَر٭ مَنُمْ آقا توئي، نوکر مَنُمْ
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌‌‌يِ خانم
بيا بِرِمْ بالا خَنَهْ٭ انگور خُورِمْ دَنَه‌ْدَنَهْ٭
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
خَنَهٔ بالا در بلندى درشکه رَهْ کج نِبَنْدى
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
بيا بِرِمْ خَنَهٔ ما به زير لحافت کُهنهٔ ما
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
بيا برم حولي٭ ما بروىِ فرش و قالىِ ما
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
ورِ٭ سر دَري٭ شالِ ترمه از سر واکو٭ هوا گرمَهْ
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
نه‌نه‌يِ خنم ماشاالا بيا بِرِمْ باغ بالا
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌
باغ بالا سينجت٭ دِرَهْ نِمزد بازى لذت دِرَهْ
لِىْ جيگى يگى نه‌نه‌يِ خانم‌


٭ بُندار = بنه‌دار، شخصى که صاحب ملک و باغ و باغ تره است و محصول سر درختى و تره‌بار عمده دارد.


٭ مو (mo)= من.


٭ ره (ra)= را.


٭ (mako)= مکن.


٭ مقصود کلات نادر مشرق در گز است


٭ دره (dara)= دارد.


٭ تخت (taxte)= تختى.


٭ وخت (vaxte)= وقتى.


٭ برم (barem)= برويم.


٭ قلف (qolf)= قفل.


٭اى‌بر (bar ـ i) = اين‌بر، اين‌ور.


٭ اوبر (bar ـ u) = آن‌ور، آن‌طرف.


٭ خنه (xana) = خانه.


٭دنه‌دنه (dana ـ dana)= دانه‌دانه.


٭ لحافت = لحاف.


٭ حولى (hovli) = حياط، خانه.


٭ ورسر (sar ـ ver) = بر سر.


٭ دَرى (dari) = دارى.


٭ واکو (ko ـ v?) = باز کن، واکن.


٭ سينجت (sincat) = سنجد.