نروژ به شدت به تجارت با جامعه اقتصادى اروپا وابسته است. حدود ۷۰ درصد از صادرات اين کشور با (EEC) است. اما طرف عمده مبادلات بازرگانى نروژ، کشور انگلستان مى‌باشد که ۴/۷ درصد از واردات نروژ ۸/۲۶ درصد از صادرات اين کشور را در سال ۱۹۸۹ به خود اختصاص داده بود. ساير کشورهاى مهم طرف معامله در جامعه اروپا عبارتند از: آلمان (در سال ۱۹۹۳به ميزان ۳۰ درصد از صادرات نروژ به آلمان به خاطر مسأله شکار نهنگ کاهش يافت)، فرانسه، دانمارک و هلند. سوئد ۲/۱۵ درصد از واردات نروژ را تأمين کرده است و ۴/۱۲ درصد از صادرات آن را به خود اختصاص داده است.


نروژ، مبادلات در خور توجهى نيز، با ايالات‌متحد آمريکا دارد.

جدول طرف‌هاى تجارى (۱۹۹۱)

صادرات واردات
درصد ميليون کرون درصد ميليون کرون
شوراى نورديک ۲۱/۹ ۳۶۸۷۰ ۲۵/۱ ۴۰۹۳۴
افتا ۱۸/۲ ۳۰۲۲۷ ۲۰/۸ ۳۳۸۹۵
EC ۳۷/۷ ۱۲۱۵۳۶ ۴۳/۱ ۷۰۲۷۲
کشورهاى پيشرفته ۱۷/۲ ۱۰۶۲۸ ۱۹/۷ ۳۲۱۰۸
اروپا ۸۳/۱ ۱۵۵۱۸۶ ۶۶/۸ ۱۰۹۰۵۰
آفريقا ۱/۴ ۲۵۶۷ ۵/۱ ۸۳۲۰
آسيا ۴/۵ ۸۴۴۲ ۱۰/۵ ۱۷۰۸۸
آمريکاى شمالي ۹/۸ ۱۸۳۵۹ ۱۵/۱ ۲۴۷۱۲
آمريکاى جنوبي ۰/۶ ۱۱۲۷ ۲/۰ ۳۲۹۶
اقيانوسيه ۰/۵ ۹۵۵ ۰/۵ ۷۵۶
دانمارک ۴/۷ ۸۷۴۶ ۶/۷ ۱۰۵۸۵
فنلاند ۲/۱ ۳۹۹۸ ۳/۰ ۴۹۱۰
ايسلند ۰/۳ ۶۲۷ ۰/۱ ۲۰۰
سوئد ۱۲/۴ ۲۳۰۹۱ ۱۵/۲ ۲۴۸۰۸
بلژيک و لوکزامبورگ ۲/۴ ۴۵۵۸ ۲/۵ ۴۰۸۹
فرانسه ۹/۰ ۱۶۷۱۲ ۳/۳ ۵۳۳۵
ايتاليا ۲/۴ ۴۳۹۴ ۲/۹ ۴۷۲۲
هلند ۶/۶ ۱۲۳۹۰ ۳/۳ ۵۴۱۵
آلمان ۱۱/۲ ۲۰۸۷۳ ۱۲/۶ ۲۰۵۶۲
ايرلند ۰/۲ ۴۲۳ ۱/۰ ۱۵۵۸