در سال ۱۹۸۸ نيروى کار در نروژ، ۲۱۱۴۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۸۹ به ۲۰۴۹۰۰۰ نفر رسيد، در سال ۱۹۸۸ بيشترين درصد اشتغال در بخش خدمات بوده است، و نيروى کار شاغل در بخش کشاورزى ۱/۵ درصد، بخش صنعت (معدن، گاز، برق و آب و ...)، ۱/۸۱ درصد از کل جمعيت فعال را تشکيل مى‌داد.


در سال ۱۹۸۶، ۳۰۲۴۰۰۰ نفر در گروه سنى بين ۷۴-۱۶ سال قرار داشته‌اند، که از اين تعداد ۲۱۲۸۰۰۰ نفر در سن اشتغال قرار داشتند و شمار کسانى که به کار اشتغال داشتند، ۲۰۸۶۰۰۰ نفر و شمار عده‌اى که در جستجوى کار بودند به ۴۲ هزار نفر رسيد که معادل ۲۰ درصد از نيروى کار محسوب مى‌شد.


در سال ۱۹۸۰، از کل جمعيت فعال، ۴۱ درصد آن را زنان و ۵۹ درصد آن را مردان تشکيل مى‌دادند. در سال ۱۹۸۸، از کل ۲۱۱۴۰۰۰ نفر شاغل، ۹۴۱ هزار نفر شامل زنان و ۱۱۷۳۰۰۰ نفر شامل مردان مى‌شد و بيشترين درصد زنان شاغل در بخش خدمات تجارى فعاليت مى‌کردند. در سال ۱۹۹۲، در سراسر نروژ ۱۶۹۹۴۴ نفر معادل ۶ درصد از نيروى شاغل بيکار بودند.


جدول اشتغال در بخش‌هاى مختلف اقتصادى (۸۸-۱۹۸۷) (هزار نفر)

درصد ۱۹۸۷ درصد ۱۹۸۸
کشاورزى و شکار ۵/۳ ۱۱۳ ۵/۱ ۱۰۷
جنگلداري ۰/۳ ۷ ۰/۳ ۷
ماهيگيرى و صيد نهنگ و سى‌يل ۰/۹ ۱۹ ۰/۹ ۲۰
صنعت و معدن، آب، گاز و برق ۱۸/۸ ۳۹۹ ۱۸/۱ ۳۸۲
فعاليت‌هاى ساختمانى و عمرانى و خدمات
(عمده فروشى و خرده فروشي)
۷/۸ ۱۶۶ ۷/۸ ۱۶۶
رستوران و هتلداري ۱۷/۶ ۳۷۵ ۱۷/۸ ۳۷۶
حمل و نقل و ارتباطات و انبارداري ۸/۴ ۱۷۸ ۸/۳ ۱۷۶
خدمات مالي، بيمه و مستغلات و خدمات تجاري ۷/۳ ۱۵۵ ۷/۸ ۱۶۶
خدمات عمومي، اجتماعى و شخصي ۳۳/۳ ۷۰۹ ۳۳/۵ ۷۰۹

جدول ميانگين سالانه وضعيت اشتغال در (گروه سنى ۷۴-۱۶) سال‌هاى (۱۹۸۹-۱۹۸۶) (هزار نفر)

۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
جمعيت در گروه سنى بين ۷۴-۱۶ سال ۳۰۲۴ ۳۰۴۶ ۳۰۷۱ ۳۰۸۷
تعداد افرادى که در سن اشتغال جاى داشتند ۲۱۲۸ ۲۱۷۱ ۲۱۸۳ ۲۱۵۵
جمعيت شاغل ۲۰۸۶ ۲۱۲۶ ۲۱۱۴ ۲۰۴۹
تعداد بيکاران در جستجوى کار ۴۲ ۴۵ ۶۹ ۱۰۶
تعداد بيکاران در جستجوى کار نسبت به نيروى کار ۲/۰ ۲/۱ ۳/۲ ۴/۹