جمعيت

جمعيت لائوس ۸/۴ ميليون نفر برآورد شده است و رشد سالانه در اين کشور ۹/۲ درصد مى‌باشد. تراکم جمعيت، ۳ نفر در هر مايل مربع برآورد شده است. جمعيت لائوس به ‌ويژه در تنگه‌‌ها، آبگيرها و اطراف رودخانه مکونگ تجمع يافته‌اند.

متوسط نرخ مرگ و مير و تولد در لائوس

۱۹۸۰-۱۹۷۵ ۱۹۸۵-۱۹۸۵ ۱۹۹۰-۱۹۸۵
نرخ تولد (هر ۱۰۰۰ نفر) ۴۵/۱ ۴۵/۱ ۴۵/۱
نرخ مرگ (هر ۱۰۰۰ نفر) ۲۰/۷ ۱۸/۷ ۱۶/۹

اقوام و نژادها

تقريباً يک‌سوم الى يک دوم کل جمعيت اين کشور را نژاد لائوس (Lao) تشکيل مى‌دهد و ۱۰ تا ۲۰ درصد قوم تاي (Tai) در جلگه‌ها، دشت‌ها و تنگه‌هاى رود مکونگ زندگى مى‌کنند. ۲۰ الى ۳۰ درصد قوم لائو تئونگ (Lao Theung) است که در سراشيب‌هاى کوهستان‌هاى لائوس زندگى مى‌کنند و ۱۰ الى ۲۰ درصد طايفه لائوسانگ (Lao Sung) مى‌باشد که در ارتفاعات ۳۵۰۰پائى ساکن هستند. نژاد لائوس لائو به‌عنوان بزرگ‌ترين نژاد در اين کشور محسوب مى‌گردد که تا امتداد رود مکونگ و شاخه‌هاى آن اقامت گزيده‌اند. اين قوم يک گروه تايلندى شناخته‌ شده‌اند که درجنوب چين ظهور کردند. بزرگ‌ بودن اين قوم نسبت به ديگر اقوام لائوس و دارا بودن وسيع‌ترين سازمان اجتماعي، نظام سياسى و بالاترين سطح آموزشى باعث گرديده است تا قوم، کنترل حکومت و اموربازرگانى و تجارت را در دست داشته باشد. همچنين مذهب و فرهنگ اين قوم بيشترين نفوذ را در اين کشور دارد.


اين کشور داراى اقوام تايلندى مانند، لائو تاي (Lao Thai) يا قبيله تاي مى‌باشد. اين قبيله در دره‌هاى رود مکونگ و دشت‌هاى شمالى کشور لائوس که اصولاً به دنبال کشت برنج مى‌باشند، پراکنده مى‌باشند. در دوران اين قوم مشهور، اقوام و نژادهائى با زبان‌هاى متمايز وجود دارند که عبارتند از۱. لو (Lu). ۲. تاى‌نوآ (Tai Nua)، ۳. تاى‌يوآن (Tai Yuan)، ۴. بلک‌تاي (Black Tai)، ۵.ردتاي (Red Tai). اين قوم به مانند قوم لائو، داراى روابط سياسى سازمان يافته و منسجم مى‌باشند.


نژاد ديگر لائوتيونگ (Lao Theung) است که در ارتفاعات بلندتر نسبت به نژاد تاي ساکن هستند. اين نژاد معتقد است که براى اولين بار در اين مناطق ظهور کرده‌اند. نژاد فرعى اين قوم خمو (Khmu) مى‌باشد که از بزرگ‌ترين نژادهاى اين قوم محسوب مى‌گردد، طبقات اين قوم عبارتند از: تين، (Tin)، لامت (Lamet)، لاون (Loven) و ديگر اقوام کوچک. مردمى اين قوم همگى به زبان مان‌خمر (Mon Khemer) تکلم مى‌کنند. اين اقوام در سراشيبى‌هاى کوه‌هاي، سکنى گزيده‌اند. اين قوم نيز داراى يک سيستم و نظام منسجم سياسى مى‌باشند. نژاد ديگر، نژاد لائوسانگ مى‌باشد که در ارتفاعات بيش از ۳،۵۰۰ پا زندگى مى‌کنند و در اين مناطق داراى مزارع برنج و ترياک مى‌باشند. اين گروه آخرين قومى محسوب مى‌شود که وارد لائوس شده است. قوم ميئو (Meo) از قبيله مشهور قوم لائوسانگ مى‌باشد که داراى يک سيستم اجتماعى منسجم قابل توجهى هستند.در کوهستان‌هاى لائوس، در ميان اقوام لائوتيونگ و لائوسانگ، گروه‌هاى کوچکى مثل تى‌بتوبرمن (Tibeto Burman)، آخا (Akha)، لولو (Lolo)، ليزا (Lisa) و لاهو (Lahu) نيز وجود دارند.


دوسوم مردم لائوس به زبان لائو (Lao)، به‌عنوان زبان رسمى تکلم مى‌کنند.