جدول بودجه (ميليون کيپ)

درآمدها ۱۹۹۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
دريافت‌هاى مالياتى ۲۱،۴۷۴ ۲۷،۴۲۱ ۳۷،۶۴۴
دريافت‌هاى غير مالياتي ۷۰۵۷ ۸۱۳۵ ۲۳،۳۱۶
مجموع ۲۸،۵۳۱ ۳۵،۵۵۶ ۶۰،۹۶۰


- ۱۹۹۱ (ميليون کيپ): ۵۴،۳۵۶ ماليات‌هاى دريافتي، ۲۴،۶۱۱ دريافت‌هاى غيرمالياتي، مجموع: ۷۸،۹۶۷.


- ۱۹۹۲ (ميليون کيپ): ۶۹۶۶۳ دريافت‌هاى مالياتي، ۶۹،۶۶۳ دريافت‌هاى غير مالياتي، مجموع: ۹۸،۴۳۹.

جدول هزینه

هزينه‌ها ۱۹۹۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
خدمات عمومى ۱۵۲۷ ۷۴ -
آموزش ۲۱۶۹ ۲۸۸۵ ۳۱۴۶
بهداشت ۱۴۳۵ ۲۵۸ ۸۵۱
امور اقتصادى و خدماتي ۳۶،۹۶۲ ۵۲،۷۸۴ ۵۶،۳۵۷
کشاورزي، جنگل‌داري، ماهى‌گيري ۷۶۶۹ - -
شکار - ۵۶۸۹ ۸۹۶۹
معدن، ذخاير معدني، کارخانجات و سوخت و انرژى ۱۰،۱۲۲ ۲۲،۴۷۲ ۱۸۵
حمل و نقل و ارتباطات ۱۷،۴۹۵ ۲۴،۵۴۰ ۲۹،۱۲۶
ديگر هزينه‌ها ۴۹۱۵ ۱۰،۴۵۴ ۵۷۲۵
مجموع ۴۷،۰۰۸ ۶۶،۴۵۵ ۶۶،۰۸۰

حساب‌هاى ملى (ميليون کيپ در قيمت‌هاى جاري) هزينه‌ در توليد ناخالص دخلى (GDP)

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
هزينه‌ در توليد ناخالص دخلى (GDP) ۹۳،۴۹۲ ۶۱،۷۵۴ ۶۹،۴۹۹
هزينه‌هاى مصرفى بخش خصوصى ۹۳۴،۱۴۶ ۷۵۵،۸۴۳ ۶۴۷،۸۲۶
مجموع هزينه‌هاى داخلي ۵۰۵،۱۲۸ ۶۹۵،۷۶۳ ۸۰۸۷۶۰
صادرات کالا و خدمات ۴۹۴۲۱ ۶۹۴۱۱ ۷۳،۳۵۹
واردات کالا و خدمات ۱۲۸،۶۱۳ ۱۵۰،۱۵۴ ۱۵۶،۵۵۰

جدول هزينه‌هاى زندگي

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
غذا ۱۹۸/۹ ۲۲۷/۸ ۲۵۶/۶
پوشاک ۱۹۶/۷ ۲۸۲/۸ ۳۱۵/۷
کالا و خدمات ۲۱۷/۶ ۲۵۵/۸ ۳۰۹
مجموع اقلام ۲۰۱/۹ ۲۴۲/۳ ۲۶۷/۴

جدول شاخص‌هاى اقتصادى

صادرات ۳۰۰ ميليون
تورم ۶/۷ درصد
نرخ توليد ناخالص داخلي ۸ درصد
توليد ناخالص داخلى ۸/۹
توليد ناخالص داخلى سرانه ۲۰۷۱ دلار
توليد ناخالص ملى سرانه ۳ ۳۲۵ دلار
بدهى خارجى ۱/۲ ميليارد دلار
تراز پرداخت‌ها ۱۰۰ - ميليون دلار
نرخ برابرى دلار آمريکا ۹۲۰
نرخ برابرى بات تايلند ۳۷ کيپ