زبان و خط

زبان ملى اين قوم زبان قزاقي، از گروه زبان‌هاى ترکى مرکزى است. مى‌توان آن را جزء گروه زبان‌هاى قبچاق (گروه فرعى قبچاق-نوکاي) نيز طبقه‌بندى کرد. زبان‌هاى که با زبان قزاقى قرابت دارند يکى زبان نوکاى و ديگرى قراقالپاق است. هرچند که گويش‌هاى زبان قزاقى مورد پژوهش مبسوط قرار نگرفته‌اند، ولى مى‌توان گفت تنوع گويش‌هاى آن اندک است؛ در نتيجه زبان قزاقى را زبان يکپارچه‌اى مى‌دانند. واژگان آن اساساً ترکى است، ولى بسيارى از واژگان آن قرض گرفته شده از زبان‌هاى گوناگون نظير فارسي، عربي، مغولى و روسى نيز هست.


قزاق‌ها به‌دليل نداشتن پشتوانه فرهنگى (فرهنگ آنها ريشه در روش زندگى قبيله‌اى داشت و بيشتر مبتنى بر سنت شفاهى بود تا سنت مکتوب) به‌سرعت پذيراى فرهنگ روس شدند. آبراى آلتين سرين (۸۹-۱۸۴۱) از نويسندگان و انديشمندان بزرگ اين قوم به ابداع الفباى قزاق برپايهٔ خط سريليک روس پرداخت، ولى الفباى او عموميت نيافت و خط عربى تا زمان ايجاد حکومت شوروى سابق همچنان رواج داشت.


گفتنى است که قبل از انقلاب اکتبر، خط همهٔ مسلمانان روسيه خط عربى بود. مسلمانان هر ناحيه نوشته‌هاى خود را به زبان محلى اما به خط عربى مى‌نوشتند. روس‌ها پس از تصرف هر ناحيهٔ مسلمان‌نشين خط آن ناحيه را به لاتين تبديل مى‌کردند. پس از اجراء اين نقشه، آخرين مرحله روسى کردن خط مناطق مسلمان‌نشين روسيه در ۱۹۳۹ به مرحله عمل رسيد؛ بدين معنى که خط تمام جمهورى‌هاى مسلمان‌نشين از جمله قزاقستان از لاتين به روسى تبديل گرديد. علت تغيير اين خط اين بوده است که آخرين رشته همبستگى اين ملت‌ها با اسلام کاملاً گسسته شود.


سير تحول و به‌کارگيرى خط و الفبا در قزاقستان به شرح زير بوده است:

جدول سير تحول و به‌کارگيرى خط و الفبا در قزاقستان

تا سال ۱۹۲۴ خط عربي، الفباى عربى
 ۲۹-۱۹۲۴ خط عربي، الفباى تعديل شده
۳۸-۱۹۲۹ خط لاتين - اولين الفبا
۴۰-۱۹۳۸ خط لاتين - دومين الفبا
۱۹۴۰ خط سيريليک (با تعديل جزئى در سال ۱۹۷۵)
الفباى فعلى کاملاً گوياى زبان قزاق است.

جدول آمار مهاجرين به قزاقستان در سال ۱۹۹۸

ورود خروج
تراز
(تفاوت)
وارد
(به درصد)
خارج
(به درصد)
کل ۲۶۹۲۳۴ ۴۷۲۲۷۳ ۲۰۳۰۳۹- ۱۰۰ ۱۰۰
قزاق ۱۷۲،۴۴۷ ۱۷۰،۷۶۲ ۱۶۸۵ ۶۴/۱ ۳۶/۱
روسي ۶۱،۹۰۳ ۱۸۶،۳۹۷ ۱۲۴،۴۹۴- ۲۳/۰ ۳۹/۵
اوکراينى ۹۶۴۲ ۲۹،۸۸۵ ۲۰،۲۴۳- ۳/۶ ۶/۳
بيلوروسي ۱۸۴۴ ۶۶۹۹ ۴۸۵۵- ۰/۷ ۱/۴
آلمانى ۶۳۰۹ ۴۴،۷۶۹ ۳۸،۴۶۰- ۲/۳ ۹/۵
کره‌اى ۲۲۱۶ ۲۶۸۶ ۴۷۰- ۰/۸ ۰/۶
مليت‌هاى ديگر ۱۴،۸۷۳ ۳۱،۰۷۵ ۱۶،۲۰۲- ۵/۵ ۶/۶
مهاجرت داخلى ۲۲۸،۶۱۰ ۲۲۸،۶۱۰ ۰ ۱۰۰ ۱۰۰
قزاق ۱۶۱،۴۹۲ ۱۶۱،۴۹۲ ۰ ۷۰/۶ ۷۰/۶
روسى ۴۲،۰۲۸ ۴۲،۰۲۸ ۰ ۱۸/۴ ۱۸/۴
اوکرايني ۷۰۹۷ ۷۰۹۷ ۰ ۳/۱ ۳/۱
بيلوروسي ۱۴۱۷ ۱۴۱۷ ۰ ۰/۶ ۰/۶
آلمانى ۴۸۱۶ ۴۸۱۶ ۰ ۲/۱ ۲/۱
کره‌اى ۱۶۶۱ ۱۶۶۱ ۰ ۰/۷ ۰/۷
مليت‌هاى ديگر ۱۰۰،۹۹ ۱۰۰،۹۹ ۰ ۴/۵ ۴/۵
مهاجرت به کشورهاى CIS ۳۸،۳۴۰ ۱۹۳،۸۶۶ ۱۵۵،۵۲۶- ۱۰۰ ۱۰۰
قزاق ۹۹۸۵ ۸۷۵۹ ۱۱۹۹ ۲۶/۰ ۴/۵
روسي ۱۹،۵۷۱ ۱۳۳،۲۴۳ ۱۱۳،۶۷۲- ۵۱/۱ ۶۸/۸
اوکراينى ۲۵۰۳ ۲۰،۶۳۵ ۱۸،۱۳۲- ۶/۵ ۱۰/۶
بيلوروسي ۴۲۱ ۴۸۸۰ ۴۴۵۹- ۱/۱ ۲/۵
آلماني ۱۱۲۸ ۷۳۶۱ ۶۲۳۳- ۲/۹ ۳/۸
کره‌اى ۵۴۰ ۹۲۹ ۳۸۹- ۱/۴ ۰/۵
مليت‌هاى ديگر ۴۲۱۹ ۱۸،۰۵۹ ۱۳،۸۴۰- ۱۱/۰ ۹/۳
مهاجرت به کشورهاى غير CIS ۲۲۸۴ ۴۹،۷۹۷ ۴۷،۵۱۳- ۱۰۰ ۱۰۰
قزاق ۹۹۷ ۵۱۱ ۴۸۶ ۴۳/۶ ۱/۰
روسي ۳۰۴ ۱۱۱،۲۶ ۱۰۸،۲۲- ۱۳/۳ ۲۲/۳
اوکرايني ۴۲ ۲۱۵۳ ۲۱۱۱- ۱/۸ ۴/۳
بيلوروسي ۶ ۴۰۲ ۳۹۶- ۰/۳ ۰/۸
آلماني ۳۶۵ ۳۲،۵۹۲ ۳۲،۲۲۷- ۱۶/۰ ۶۵/۵
کره‌اي ۱۵ ۹۶ ۸۱- ۰/۷ ۰/۲
مليت‌هاى ديگر ۵۵۵ ۲۹۱۷ ۱۸۷۶- ۲۴/۳ ۵/۹