فنلاند يکى از کشورهاى شکست خورده جنگ جهانى دوم محسوب مى‌گردد و به عنوان يک کشور بى‌طرف و طبق موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى و نيز منطقه‌اى ارتش آن محدود گرديد.


مدت خدمت سربازى در فنلاند ۱۱ ماه مى‌باشد. با توجه به بى‌طرفى فنلاند، اين کشور عضو هيچ پيمان نظامى نيست.

ساختار ارتش

با توجه به اصول سياست خارجى و مسائل امنيتى فنلاند، فنلاند نمى‌تواند بيش از حد مورد توافق در موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى به تقويت ارتش اقدام نمايد. فنلاند يکى از کشورهاى شکست خورده جنگ جهانى دوم محسوب مى‌گردد و به عنوان يک کشور بى‌طرف و طبق موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى و نيز منطقه‌اى ارتش آن محدود گرديد. در سال ۱۹۴۷ فنلاند به عنوان طرف شکست خورده پيمان صلح پاريس را امضاء نمود. اين پيمان داراى شروطى دال بر محدوديت کمّى و کيفى فعاليت‌هاى نظامى فنلاند است که مهم‌ترين اين شروط به قرار ذيل مى‌باشد:


- کلّ نفرات ارتش نبايد از ۳۴۴۰۰ نفر تجاوز نمايد.


- کلّ نفرات نيروى دريائى نبايد از ۴۵۰۰ نفر تجاوز نمايد و کلّ تناژ مجاز ۱۰۰۰۰ تُن براى کشتى‌هاى جنگى تعيين گرديد.


- کلّ نفرات نيروى هوائى نبايد از ۳۰۰۰ نفر تجاوز نمايد. همچنين نيروى هوائى مى‌تواند داراى ۶۰ هواپيماى جنگنده باشد، به علاوه فنلاند مجاز به دستيابى به سلاح‌هاى تهاجمى و آفندى نظير بمب‌افکن، موشک و زيردريائى نمى‌باشد. اين پيمان فنلاند را از تملک، ساخت و آزمايش سلاح‌هاى هسته‌اى منع مى‌نمايد.


در ۱۹۶۳ طرف‌هاى پيمان صلح پاريس، طبق تفسيرى فنلاند را مجاز به داشتن موشک‌هاى تدافعى يا پدافندى نمودند. امروزه، فنلاند داراى موشک‌هاى سطح به سطح (دريائي) و موشک‌هاى زمين به هوا و نيز موشک‌هاى ضدّتانک مى‌باشد.


در سال ۱۹۹۲ به دنبال نمايش‌هاى هوائى متعدد در فنلاند و نيز به دنبال رفت و آمدهاى مقامان دفاعى و صنايع نظامى و هواپيمائى کشورهاى آمريکا، روسيه، فرانسه و سوئد به فنلاند و به عکس، اين کشور تعداد ۶۰ فروند هواپيماى رهگير اف-۱۶ و ۱۸ آمريکائى با توجه به ظرفيت‌ها و قابليت‌هاى آنان و نيز با توجه به بودجه خريد آنان، خريدارى نموده است.


اتحاد شوروى (روسيه) بزرگ‌ترين تأمين‌کننده نيازهاى تسليحاتى فنلاند مى‌باشد. فنلاند خود ۴۰% از نيازهاى خود را توليد


مى‌نمايد و نيمى از ۶۰% نيازهاى باقيمانده را روسيه تأمين مى‌کند.


هم‌اکنون دو ديدگاه پيرامون تقويت بنيّه دفاع هوايى و خريد هواپيماهاى جنگنده و رهگير در فنلاند وجود دارد:


- يک ديدگاه معتقد است به علت تشنج‌زدائى در اروپا ديگر نيازى به خريد جنگنده نيست و بدون آنها هم مى‌توان به دفاع از کشور پرداخت و يا حداقل در صورت خريد بايد تعداد کمترى را سفارش داد و يا مى‌توان به جاى خريد جنگنده، به استقرار موشک‌هاى زمين به هوا مبادرت ورزيد و از سوى ديگر به علت روند خلع سلاح در اروپا و کاهش تسليحات در آن، اين کشور نيازى به افزايش سطح تسليحات خود ندارد. اما ضرورت تعويض هواپيماهاى قديمى دست دوم وجود دارد (رئيس حزب سوسيال دموکرات).


- ديدگاه دوم معتقد است در حال حاضر فنلاند در مقايسه با ساير کشورهاى اروپائى با دارا بودن ۶۰ فروند جنگنده، از نيروى هوائى کوچکى برخوردار مى‌باشد. کالوى سورسا وزير امور خارجه اسبق و رئيس پارلمان پيشين فنلاند بر اهميت دفاع از آسمان فنلاند تأکيد ورزيده و معتقد است احتمال نقض قلمرو هوائى کشورش حتى با فرض پيشرفت خلع سلاح در اروپا از بين نمى‌رود. و قابليت اعتبار فنلاند در دفاع هوائى بخشى از توازن نظامى اروپا است. جداى از اين مسأله، فنلاند برطبق پيمان دوستى که با شوروى سابق دارد، اين کشور را متعهد مى‌سازد تا حداقل دفاع از فضاى هواى کشورش را به عهده گيرد. اين عده همچنين معتقد هستند که پرداخت چندين ميليارد دلار براى خريد هواپيماهاى جنگنده در مقايسه با نسل‌هاى قربانى شده در جنگ زمستان فنلاند با شوروى چيز اندکى است.