کوبا در طول حيات پانصد ساله خود به علت موقعيت استراتژيک خاص جغرافيايى‌ آن، فراز‌ و ‌نشيب‌هاى زيادى را پشت سر نهاده است.


کوبا داراى ۵۷۴۵ کيلومتر ساحل بر پيچ‌و‌خم بى‌نهايت متنوع است که در آن خليج‌ها، پلاژهاى شني، مرداب‌ها و تشکيلات مرجاني، ريزش‌ها و صخره‌ها يکى پس از ديگرى به چشم مى‌خورند. مى‌توان چندين نوع ساحل را مشاهده کرد.