ائتلاف احزاب اپوزيسيون

احزاب اپوزيسيون پس از انتخابات سال ۹۲ و ۹۳ مجلس نمايندگان و مجلس ايالتي، با توجه به تعداد نمايندگان حزب حاکم (HDZ) که ۴۵ درصد و احزاب اپوزيسيون ۵۵ درصد آراء را به خود اختصاص داده بودند در صدد برآمدند تا با ائتلاف احزاب قوى در انتخابات سال ۱۹۹۵ اکثريت آراء را کسب نمايند. در اين راستا چندين نشست و گردهمائى بين برخى از احزاب اپوزيسيون به‌منظور بررسى امکان ائتلاف حزبى تشکيل گرديد. در ششمين مجمع سران احزاب اپوزيسيون که در ۲۷ و ۲۸ شهريور ماه سال ۱۳۷۲ در Opatijan تشکيل گرديد بر لزوم ائتلاف احزاب دست راستى تأکيد گرديد.در اين مجمع که سراب احزاب HSLS ،HSP ،HSS، و HND حضور داشتند هر چند که منجر به توافق نهائى براى تعيين رهبريت احزاب ائتلافى نگرديد، ليکن تمامى اين احزاب لزوم ائتلاف رهبران احزاب اپوزيسيون را تنها راه دسترسى به قدرت تلقى نمودند.هرچند که به‌علت مسائل ناسيوناليستى شديد، سردمدار حرکت ائتلاف اپوزيسيون حزب HSP بود، ليکن احزاب قوى همچون HSLS و HSS با توجه به حاکميت تک حزبى در کرواسى کاملاً متقاعد شدند که تنها راه کنار زدن حزب حاکم اتحاد و يکپارچگى احزاب قوى است و حزب HSP نمى‌تواند در اين ائتلاف نقش مهمى ايفاء نمايد. از سوى ديگر انشعاب در حزب HDZ و تأسيس حزب جديد HND ضمن تضعيف آن حزب باعث شد تا حزب HND نيز به جرگه ائتلاف حزبى بپيوندند. ليکن وجود برخى نظرات متفاوت در تقسيم قدرت منجر گرديد تنها چهار حزب HNS ،IDS ،HSS، و HKDU در انتخابات مجلس نمايندگان در سال ۱۹۹۵ ائتلاف نمايند و ديگر احزاب به تنهائى و به دور از هرگونه ائتلافى در اين انتخابات شرکت جستند.

گروه‌هاى ذى‌نفوذ

درباره گروه‌هاى ذينفوذ و تأثيرگذار در سياست داخلى و خارجى کرواسى بايد به کروات‌هاى مهاجر اشاره کرد. اينان که در سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم و تعدادى قبل از آن به کشورهائى نظير استراليا، شيلى و کانادا مهاجرت نمودند، به‌دليل برخوردارى از ثروت و سرمايه زياد نه تنها در اين کشورها از احترام و قرب بالائى برخوردار هستند بلکه در سوق دادن سياست دولت کرواسى نيز مؤثر هستند. مجمع جهانى کروات‌ها که همه ساله در کرواسى تشکيل مى‌گردد. در حقيقت سازمان اصلى اين گروه از مهاجران کروات است که با تصويب قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاى نهان و آشکار خواست و اراده خويش را در تصميم‌گيرى دولت کرواسى القاء مى‌کنند.


از دومين دسته از گروه‌هاى ذى‌نفوذ مى‌توان به کروات‌هاى هرزگوين در کشور بوسنى اشاره نمود. اگرچه عامه مردم کرواسى نظر مثبتى نسبت به آنها ندارند، اما دولتمردان کرواسى به‌دلايل سياسى و جغرافيائى منطقه حمايت کاملى از کروات‌هاى بوسنى به‌عمل مى‌آورند. کمک‌هاى مالى و نظامى دولت کرواسى در طول جنگ بوسنى و کروات‌هاى هرزگ بوسنا مبين همين نظر است. کروات‌هاى هرزگ بوسنا به ساختار سياسى دولت کرواسى نيز نفوذ کرده و هم اکنون ۴ وزير در کابينه دولت کرواسى از کروات‌هاى بوسنى مى‌باشند. به‌طور نمونه مى‌توان از گويکو شوشاک وزير دفاع کرواسى نام برد. وى از سه ويژگى بارز در انتخابات به‌عنوان وزير دفاع برخوردار بوده است: اول اينکه متولد هرزگ بوسنى است. دوم از حمايت کامل کروات‌هاى مهاجر به‌خصوص کروات‌هاى ساکن کانادا برخوردار است. سوم اينکه از حمايت و لطف شخص توجمان نيز بهره مى‌گيرد.

اتحاديه‌ها و سنديکاها

اتحاديه‌هاى کارگري: قانون‌اساسى کرواسى راه را براى مشارکت مردم در خواسته‌هاى قانونى خود از قبيل خواسته‌هاى سياسي، اجتماعي، اقتصادي، قومى و فرهنگى آزاد گذاشته است. کروات‌ها مى‌توانند به‌طور آزاد به تشکيلات احزاب سياسي، اتحاديه‌ها و ديگر انجمن‌هاى موجود پيوسته و يا از آنها جدا شوند. حق شرکت آزاد تنها موقعى محدود مى‌شود که آزادى‌هاى تعيين شده از طرف قانون‌اساسي، استقلال و يا تماميت اراضى کشور به خطر بيفتد. آزادى‌هاى شغلى از جمله آزادى‌هائى است که در قانون‌اساسى مورد تائيد قرار گرفته است. تمام شاغلان و کارفرمايان حق دارند که براى حفظ منافع اقتصادى و حقوق اجتماعى خود دست به تشکيل اتحاديه زده و در آنها عضو و يا از آنها خارج شوند. اتحاديه‌ها حق همکارى مابين را هم داشته و حق دارند که با اتحاديه‌هاى بين‌المللى نيز همکارى کنند. بر طبق قانون مى‌شود عملکرد اين اتحاديه‌ها را در نيروهاى مسلح محدود کرد. مطابق قانون‌اساسى حق اعتصاب آزاد است. اما در مورد نيروهاى مسلح و تعدادى از سازمان‌هاى مردمى مى‌تواند محدود شود. کارگران به‌طور آزاد حق شرکت در اتحاديه‌ها را دارند و هيچ کس حق ندارد که آنها را به اين دليل مورد سؤال قرار دهد. اتحاديه‌ها و کارفرمايان به‌طور آزاد مى‌توانند براى حفظ منافع خود جلسات عمومى تشکيل دهند.