براساس آخرين سرشمارى جمعيت در سال ۱۹۹۱ درصد آمارى ساختار قومى کرواسى به اين‌صورت است:


کروات‌ها (۹/۷۷%)، صرب‌ها (۲/۱۲%)، مسلمانان (۱%)، اسلوونى‌ها (۵/۰)، مجارها (۵/۰%)، ايتاليائى‌ها (۴/۰%)، آلبانيائى‌ها (۳/۰%)، چکها (۳/۰%)، مقدونيه‌اى‌ها (۱/۰%)، آلبانى‌تبارها (۱/۰%)، روس تبارها (۱/۰%)، اسلواکى‌ها (۱/۰%)، اوکراين‌تبارها (%۰/۱)، مونته‌نگروئى‌ها (۲/۰%)، کولى‌ها (۱/۰%)، يوگسلاوهاى دورگه (۲/۲%) و ۱/۴% هم از ديگر ملت‌ها مى‌باشند.


روابط کروات‌ها و صرب‌ها تحت تأثير روابط کرواسى و صربستان است و هميشه بيشترين نقش‌ها بين اين دو قوم بوده است. در منطقه ايسترا، ايتاليائى‌ها خواستار الحاق به ايتاليا بوده و مشکلاتى براى کروات‌ها به‌وجود مى‌آورند. روابط مسلمانان و کروات‌ها خوب است ولى در جنگ فراز و نشيب‌هاى فراوانى داشته است.

پراکندگى اقوام غيرکروات در کرواسى

مهم‌ترين نژاد غيرکروات در کرواسى را صرب‌ها تشکيل مى‌دهند که (۲/۱۲%) جمعيت کرواسى شامل مى‌شوند و ديگر اقليت‌ها درصد کمترى دارند. ايتاليائى‌ها ۴/۰% از جمعيت کرواسى را تشکيل مى‌دهند، که عمدتاً در منطقه ايسترا در بخش‌هاى بويه (Buje) (%۲۳/۲)، روينيه (Rovinj) (%۱۰/۷)، پورچ (Porec) (%۵/۸)، پولا (Pula) (%۶/۴)، کوتنيا (Kutina) %۰/۵)، لاستور (Lastovo) (%۰/۴)، پاکراتس (Pakrac) (%۳/۱)، رييکا (Rijeka) (%۱/۶) از جمعيت ساکن ايتاليائى‌ها هستند. چک‌ها (۳/۰%) جمعيت کرواسى را تشکيل مى‌دهند که در منطقه بيلوار (‌‌Bjelovar) (%۰/۵) و در بخش دارووار(Daruvar) (%۱۸/۴) و در گارشنيتسا (Garesnica) (%۲/۹)، گروبيشنوپليه (‌Grubisno Polje) (%۳/۷)، کوتينا (Kutina) (%۱/۶)، پاکراتس (Pakrac) (%۲/۶) از جمعيت ساکن را تشکيل مى‌دهند و در بخش‌هاى ديگر افراد معدودى حضور دارند. مجارها (۵/۰%) جمعيت کرواسى را تشکيل مى‌دهند. محل اصلى زندگى آنان مناطق اسلاونيا و بارانيا است. در بخش بلى‌ماناستير (Beli Manastir) (%۱۶/۵)، در دارووار (Daruvar) (%۱/۹)، در گارشنيتسا (۷/۱%)، گروبيشنوپليه (۵/۳%)، اوسيک (Osijek) (%۱/۸)، پاکراتس (۶/۱%)، وينکواستى و در وکووار (۶/۱%) درصد جمعيت ساکن را تشکيل مى‌دهند. آلبانيائى‌ها (۳/۰%) جمعيت کرواسى را تشکيل مى‌دهند که تقريباً در تمامى قسمت‌ها پراکنده‌ هستند.


اسلوونى‌ها (۵/۰%) جمعيت کرواسى را تشکيل مى‌دهند و معمولاً در مناطقى که در نزديکى مرز اسلوونى - کرواسى است، زندگى مى‌کنند ولى در بخش‌هاى ديگر هم به ميزان کمى حضور دارند. تعداد بيشترى از آنها در زاگرب زندگى مى‌کنند. مسلمان‌ها ۱ درصد جمعيت کرواسى را تشکيل مى‌دهند و تقريباً در بيشتر بخش‌هاى پراکنده هستند.


کولى‌ها (۱/۰%) جمعيت را تشکيل داده و در بيشتر مناطق وجود دارند. ساير اقوام شامل روس‌تبارها ۱/۰%، اسلواکى‌ها ۱/۰%، اوکراين تبارها ۱/۰%، آلمانى تبارها ۱/۰% تخمين زده مى‌شود. معمولاً در منطقه اسلاونيا زندگى مى‌کنند (۱).


(۱) . آمار فوق از سوى دولت کرواسى اعلام شده در حالى که جمعيت مسلمانان کرواسى بسيار بيش از اين تعداد است.

پراکندگى صرب‌ها در کرواسى

صرب‌ها در کرواسى در تمام قسمت‌ها با تراکم متفاوت زندگى مى‌کنند. ميزان جمعيت صرب‌ها در بخش‌هاى مجى موريه (Mejimuria) و زاگوريه (Zagorie) به حداقل مى‌رسد. حداکثر جمعيت آنان در مناطق بانيا (Banija) کردون (kordun) ليکا (Lika) و شمال دالماسى (Dalmacia) وجود دارد و همچنين در بن کواتس (Benkovac) (%۵۷/۴)، دونيه لاپاتس (Donji lapacZ) (%۹۷/۴)، دوور (Dvor) (%۸۵/۶)، گلينا (Glina) (%۶۰/۵)، گراچاتس (Gracac) (%۸۲/۳)، کنین (Knin) (%۸۸/۶)، خرواتسکا کوستانيستا (Hrvatska Kostajnica) (%۶۲/۴)، ابرواتس (Obrovac) (%۶۵/۹)، وينچ (Vojnic) (%۹۹/۶)، تيتوا کرنتيسا (Titova Korenica) (%۷۵/۸)، ويرگين مست (Virginmost) (%۷۰/۱۶) جمعيت را تشکيل داده و در اين مناطق اکثريت دارند، اما تنها (۹/۲۴%) از صرب‌هاى کرواسى در اين مناطق زندگى مى‌کنند.


در حالى‌که ۱/۷۵% صرب‌هاى کرواسى در شهرها و بخش‌هائى زندگى مى‌کنند که کروات‌ها اکثريت دارند، در بعضى از مناطق صرب‌ها اکثريت نسبى دارند. در پوکراس (Pokrac) (%۴۶/۴) صرب و (۳۵%) کروات ساکن هستند و در پترينينا (‌Ptrinina) (%۴۴/۹) صرب و ۲/۴۴% کروات وجود دارد. صرب‌ها در اين بخش هم درصد قابل توجهى از جمعيت را تشکيل مى‌دهند. در بلى‌ماناستير (Beli Manastir) (%۲۵/۵) جمعيت کروات (۷/۴۱%) است. در دارووار (Daruvar) (%۳۳/۲) صرب و (۳/۳۴%) کروات زندگى مى‌کند. در گسپيچ (Gospic) (%۳۱/۱) صرب و کروات (۳/۶۴%)، گروبيشنو پوليه (۱/۳۲%) صرب (۳/۴۲%) کروات، اگولين (Ogulin) (%۳۵/۳) صرب و (۹/۵۹%) کروات اتوچاتس (‌Otocac) (%۳۲/۲) صرب و (۹/۶۴%) کروات پودراوسکا اسلاتينا (Podravsk Slatina) (%۳۵/۸) صرب و (۲/۵۷%) کروات و ربوسکو (Vrbovsko) (%۳۳/۱) صرب و (۵۹%) کروات و ووکوار (Vukovar) (%۳۷/۴) صرب و (۷/۴۳) کروات.


لازم به‌ذکر است که آمارهاى فوق مربوط به سرشمارى جمعيت در سال ۱۹۹۱ است، لکن در سال ۱۹۹۵ و به‌دنبال عمليات طوفان و آزادسازى منطقه کراينا ترکيب جمعيتى فوق به‌هم خورده و بسيارى از صرب‌ها از اين مناطق به سوى صربستان و بوسنى مهاجرت نمودند. برطبق آمارهاى غيررسمى تعداد ۲۵۰ هزار صرب از مناطق کنين و اسلاونياى غربى مهاجرت کردند.