شيلى از جمله کشورهاى غنى نيم‌کره غربى به شمار مى‌رود که داراى ذخائر عظيم مواد کانى است. از جمله اين معادن مى‌توان از معادن مس، ذغال‌سنگ ‌آهن، سنگ آهک، نيترات، نقره، منگنز، طلا و روى نام برد. با توجه به آن‌که شيلى با در اختيار داشتن ۱۹% از ذخائر جهانى مس داراى عظيم‌ترين ذخائر از اين ماده معدنى است و توليدات آن در حدود ۵/۱۳% از کل توليد جهانى را شکل مى‌دهد، ليکن طى سال‌هاى اخير و از آنجا که درآمد حاصله از مس در اقتصاد کشور نقش اساسى داشته و در دهه ۷۰ نزديک به ۸۷% درآمد دولت را تشکيل مى‌داده، دولت سعى نموده است تا به‌تدريج از نقش آن بکاهد؛ لذا در سال ۱۹۹۳ توانست براى نخستين بار ارزش توليدات صنعتى خود را بالاتر از درآمد حاصله از توليد و صدور مس قرار دهد و از ميزان سال‌هاى ۱۹۸۰ که ۴۰% درآمد ارزى از طريق فروش مس به‌دست مى‌آمد، آن را به کمتر از ۱۸% کنونى برساند، به‌گونه‌اى که صادرات سنتى معدنى که مس قلم عمده آن را تشکيل مى‌دهد از ۷/۴۶% کل صادرات شيلى در سال ۱۹۹۲ به ۹/۴۲% در سال ۱۹۹۳ کاهش و در مقابل صادرات صنعتى از ۹/۴۰% به ۴/۴۴% به ارزش بيش از ۴ ميليارد دلار افزايش يابد.صادرات مس شيلى در سال ۱۹۹۶،۵% کاهش نسبت به سال ۱۹۵۵ نشان مى‌دهد. صادرات مس در سال ۹۵ به ۷۸۵۰ ميليون دلار بالغ شد. اين صادرات در سال ۷۴۵،۶۹۶ ميليون دلار بود که ۶/۴۸% از کل صادرات شيلى و ۷/۸۲% درآمد معدنى کشور [۶۱۷۰ ميليون دلار] را شامل مى‌شد. کاهش صادرات مس در سال ۹۶ به‌دليل پائين آمدن قيمت آن [۱۰۲ سنت براى هر پوند] در مقايسه با سال ۹۵ [۱۳۳ سنت براى پوند] بوده است. توليد مس در سال ۹۵، ۵/۲ ميليون تُن بود و در سال ۹۶ به ۱/۳ ميليون تُن بالغ شد که حاکى از ۷/۲۳% افزايش نسبت به سال قبل مى‌باشد. توليدات مس معادن خصوصى ۳/۶۱% کل توليدات مس کشور را شکل مى‌دهد، کودلکو و ENAMI [شرکت ملّى معدن] در سال جارى ۲۱ميليون تُن مس توليد کرده‌اند و انتظار مى‌رود توليدات دو شرکت اخير تا سال ۲۰۰۰ به ۳،۲۰۰،۰۰۰ تُن و کل توليدات کشور به ۴،۷۰۰،۰۰۰ تُن بالغ شود.


جدول توليدات معدنى شيلى

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ميزان تغييرات ۹۱ ميزان تغييرات ۹ ميزان تغييرات ۹۳
مس [هزار تن] ۱۸۱۴ ۱۹۳۳ ۲۰۵۵ ۱۴/۲ ۶/۵ ۶/۳
معادن بزرگ ۱۱۲۶ ۱۱۵۶ ۱۱۳۹ ۵/۸- ۲/۷ ۱/۵-
معادن کوچک ۶۸۹ ۷۷۷ ۹۱۶ ۷۴/۸ ۱۲/۸ ۷۱/۹
آهن [هزار تن] ۷۶۱۲۰ ۱۱۲۲۷ ۱۰۹۰۴ - - -
معدنى ۴۱۴۸ ۷۲۲۴ ۷۴۰۹ ۲/۰ ۱۴/۱- ۲/۶
شمشي ۶۵۲۴ ۴۰۰۳ ۳۴۹۴ ۰/۳ ۵/۹- ۲۱/۷-
کربن [هزار تن] ۲۵۷۹ ۱۵۸۵ ۱۹۲۹ ۲/۵ ۲۵/۲- ۷۱/۸-
نفت[هزار mm] ۱۰۳۳ ۸۲۶ ۸۲۵ ۹/۲- ۱۶/۶- ۴/۳-
موليبدن[تن] ۱۴۴۳۴ ۱۴۸۴۰ ۱۴۸۹۹ ۴/۴ ۲/۸ ۰/۴
طلا[کيلو گرم] ۲۸۸۷۹ ۳۴۴۷۳ ۳۲۵۴۲ ۵/۰ ۱۹/۴ ۲/۷-
نقره [تن] ۶۷۶ ۱۰۲۵ ۹۸۵ ۳/۲ ۵۱/۶ ۳/۹-