جمهورى اتريش به علّت اتخاذ سياست بى‌طرفى هميشگى که قانون آن در سال ۱۹۵۵ ميلادى در مجلس شوراى ملّى به تصويب رسيد، داراى نيروهاى نظامى بسيار کمى است. هدف اصلى نيروهاى مسلح حفظ مرزهاى اتريش و سازمان‌هايى است که به وسيلهٔ قانون براى حفظ نظم و امنيّت در داخل کشور به‌وجود آمده‌اند و همچنين ارائه کمک‌هاى لازم در صورت وقوع سوانح طبيعى به عهده نيروهاى مسلح است.


کشور اتريش درصد کمى از توليد ناخالص ملّى را به امور نظامى اختصاص داده و مقدار بودجه نظامى اين کشور در مقايسه با ساير کشورهاى بى‌طرف چون سوئيس و سوئد کمتر است. ارقام بودجه نظامى اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۹ الى ۱۹۹۱ ميلادى نمايانگر سير صعودى بودجه در امور نظامى مى‌باشد.

جدول بودجه نظامى اتريش طى سال‌هاى ۱۹۸۹ الى ۱۹۹۱ ميلادى

سال ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
ميزان بودجه نظامى (ميليارد شلينگ) ۱۷/۲ ۱۷/۵ ۱۸/۱ ۱۸/۳