اتريش پس از جنگ جهانى دوم و الگو قرار دادن اقتصاد کينز، تا دومين بحران نفتى دهه ۱۹۷۰ ميلادي، داراى رشد بالاى اقتصادى بود. رشدى توليد ناخالص داخلى (واقعي) اتريش طى سال‌هاى ۷۹-۱۹۷۳ ميلادى حدود ۹/۲ درصد بوده در حالى که رشد توليد ناخالص داخلى کشورهاى عضو (OECD) کشورهاى صنعتى اروپا به‌طور متوسط طى سال‌هاى ياد شده حدود ۲/۶ درصد اعلام گرديد.


جدول توليد ناخالص داخلى کشور اتريش برحسب بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱ ميلادى جدول توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص ملّى کشور اتريش در فاصله سه دهه گذشته در سال ۱۹۹۱ ميلادى توليد ناخالص داخلى اين کشور به قيمت بازار (اسمي) بالغ بر ۱۹۱۶ ميليارد شلينگ شده است ( جدول توليد ناخالص داخلى کشور اتريش برحسب بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱ ميلادى) که با کسر ديون خارجى از توليد ناخالص داخلي، به رقم توليد ناخالص ملّى مى‌رسيم (جدول توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص ملّى کشور اتريش در فاصله سه دهه گذشته)


توليد ناخالص ملّى اتريش با قيمت‌هاى جارى در سال ۱۹۹۰ ميلادي، به ارزشى حدود ۳۳/۱۷۷۵ ميليارد شلينگ بالغ گرديد. اين شاخص اقتصادى در سال ۱۹۶۱ ميلادى حدود ۱۸۱ ميليارد شلينگ بود و در سال ۱۹۷۰ ميلادى به ۹۱/۳۷۳ ميليارد شلينگ رسيد که طى مدّت ۳۰ سال ده برابر رشد را نشان مى‌دهد. گرچه طى ۱۲ سال اخير فقط دو برابر افزايش داشته است که در اين افزايش نقش افزايش قيمت‌ها را نمى‌توان ناديده گرفت.


طی ۳ تا ۶ سال اواخر دهه ۸۰ در دهه تحرّکات رشد واقعى قابل ملاحظه بوده است. بررسى ارقام مربوط به سهم بخش‌هاى مختلف اقتصادى در توليد ناخالص ملّى اتريش، بيانگر آن است که از سال ۱۹۷۰ ميلادى سهم بخش کشاورزى در حال کاهش بوده به‌طورى که از ۶ درصد در سال ۱۹۷۰ ميلادى به ۳ درصد در سال ۱۹۹۱ ميلادى رسيده است. علاوه بر کشاورزى سهم بخش صنايع در توليد ناخالص ملّى نيز طى سال‌هاى فوق تنزّل يافته و از ۵/۴۳ درصد در سال ۱۹۷۰ ميلادى به ۳۶ درصد در سال ۱۹۹۱ ميلادى رسيده است. در حالى که به دلايل مختلف به تناسب کاهش دو بخش ياد شده بخش خدمات به دلايل مختلف طى اين سال‌ها سير صعودى به خود گرفته و از رقم ۵/۵۰ درصد در سال ۱۹۷۰ ميلادى به رقم ۶۱ درصد در سال ۱۹۹۱ ميلادى رسيده است.

جدول توليد ناخالص داخلى کشور اتريش برحسب بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال‌هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱ ميلادى

بخش‌هاى مختلف ۱۹۸۰ ۱۹۹۱
اسمي واقعي اسمي واقعي
کشاورزى و جنگلداري ۴۴/۲۹ ۴۱/۹۶ ۵۲/۵۵ ۴۴/۸۶
معدن ۲۸۱/۵۴ ۳۲۶/۲۳ ۵۰۹/۳۰ ۴۲۶/۲۳
انرژى و آبرساني ۳۰/۶۷ ۳۸/۶۶ ۴۸/۰۱ ۴۵/۲۴
عمران - مسکن ۸۱/۲۱ ۹۸/۱۴ ۱۳۸/۹۱ ۱۰۶/۸۹
تجارت ۱۶۶/۷۵ ۱۸/۴۱ ۳۱۳/۶۰ ۲۶۳/۳۸
حمل و نقل و انتقال اطلاعات ۵۷/۸۳ ۶۵/۰۸ ۱۱۷/۵۴ ۹۴/۰۹
کنترل سرمايه ۱۱۹/۰۶ ۱۵۱/۶۵ ۳۲۳/۵۰ ۲۱۳/۶۲
خدمات متفرقه ۳۲/۲۲ ۳۸/۵۹ ۷۸/۲۹ ۵۹/۰۸
کاهش واردات - خدمات بانکي ۴۵/۱۲ ۵۱/۸۰ ۱۱۱/۴۱ ۸۲/۳۲
توليدکنندگان متفرقه ۱۳۶/۲۵ ۱۶۳/۷۲ ۲۶۶/۴۶ ۱۹۱/۶۷
ماليات بر واردات ۵/۷۵ ۷/۸۸ ۱۲/۶۴ ۱۲/۱۳
ماليات بر درآمد ۸۴/۲۵ ۹۹/۱۴ ۱۶۷/۴۳ ۱۲۰/۵۳
توليد ناخالص داخلي ۹۹۴/۷۰ ۱۱۶۸/۶۶ ۱۹۱۶/۸۱ ۱۴۹۲/۳۹

جدول توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص ملّى کشور اتريش در فاصله سه دهه گذشته

شرح ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
توليد ناخالص داخلى اتريش ۳۷۵/۸۸ ۹۹۴/۷۰ ۱۷۸۹/۳۹ ۱۹۱۶/۸۱
منهاى بدهى‌هاى خارجي ۱/۹۷ ۸/۳۵ ۱۴/۰۶ ۲۰/۶۷
برابر است با توليد ناخالص ملّي ۳۷۳/۹۱ ۹۸۶/۳۵ ۱۷۷۵/۳۳ ۱۸۹۶/۱۴